Wymogi formalne – upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to tryb postępowania upadłościowego przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jego celem jest uregulowanie sposobu dochodzenia przez wierzycieli swych roszczeń – przy jednoczesnym umożliwieniu Dłużnikowi pozbycia się zadłużenia. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym. Pomimo, iż upadłość konsumencka to uproszczony tryb upadłości, wiążą się z nią pewne wymogi formalne.

Upadłość konsumencka inicjowana jest na wniosek dłużnika złożony w sądzie upadłościowym. Obecnie, wnioski o ogłoszenie upadłości  składa się przez specjalną platformę internetową – Krajowy Rejestr Zadłużonych. Aby złożyć wniosek w pierwszej kolejności należy więc założyć konto na ww. portalu.

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości to pismo prawnicze, w którym należy wskazać m. in.:

  • dane osobowe dłużnika
  • majątek dłużnika
  • listę wierzycieli dłużnika oraz kwot wierzytelności (zadłużenia)
  • wydatki jakie ponosi dłużnik na utrzymanie siebie oraz rodziny
  • osiągane przez dłużnika zarobki

Najważniejszym elementem wniosku o ogłoszenie upadłości jest jego uzasadnienie. To tam należy opisać przyczyny problemów finansowych, a także wszelkie inne okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy. Kluczowe jest także, aby informacje podane we wniosku znajdowały potwierdzenie w dokumentach. Profesjonalny wniosek powinien więc zostać poparty szczegółową dokumentacją.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości należy również przedłożyć oświadczenie o prawdziwości podanych w nim danych.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu