Spłata wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Według obecnie obowiązujących przepisów głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych jest ich oddłużenie, a więc umorzenie niespłaconej części zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że interesy wierzycieli nie są w tym postępowaniu brane pod uwagę. W miarę możliwości wierzyciele powinni zostać zaspokojeni w jak najwyższym stopniu.

Na stopień zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych wpływa nie tylko wartość majątku znajdującego się w masie upadłości, ale również okoliczności związane z osobą dłużnika, a w szczególności to, w jaki sposób przyczynił się do powstania niewypłacalności oraz jak wygląda jego bieżąca sytuacja zdrowotna i rodzinna oraz możliwości zarobkowe. 

Dzieje się tak dlatego, że na końcu postępowania najczęściej dochodzi do dochodzi do orzeczenia przez Sąd wobec dłużnika tzw. planu spłaty. Określa on przez jaki czas po zakończeniu postępowania i w jakich kwotach dłużnik ma dokonywać wpłat na rzecz wierzycieli. Wysokość orzeczonych rat ma być dostosowana do realnych możliwości dłużnika, a więc musi brać pod uwagę jego sytuację rodzinnej, zdrowotną czy możliwości zarobkowe. Długość okresu spłaty zależy od przyczyn powstania niewypłacalnościi. Jeżeli Sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa to może wydłużyć standardowy 3 letni okres spłaty aż do 7 lat. Trzeba przy tym zaznaczyć, że prawidłowe wykonanie planu spłaty jest podstawowym warunkiem oddłużenia. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie