Etapy upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wydaje się być długie, skomplikowane i trudne dla osoby starającej się o nowy start w życiu – nic bardziej mylnego! W dzisiejszej publikacji przeprowadzimy Państwa przez poszczególne etapy upadłości konsumenckiej.

Etap 1 – postępowanie o ogłoszenie upadłości

1. Konsultacja z klientem

Zainteresowanie upadłością konsumencką to pierwszy krok. Najlepiej wówczas skonsultować się z prawnikiem – ekspertem zajmującym się upadłością konsumencką. Nasza Kancelaria świadczy wysokiej jakości usługi w tym zakresie. Rozmowa stacjonarna, w siedzibie lub telefoniczna to doskonały punkt wyjścia, w którym należy przedstawić swoją sytuację życiową, motywację do ogłoszenia upadłości, zakreślić stan zadłużenia. Warto zaopatrzyć się już na tym etapie we wszelkie dokumenty poświadczające istnienie długów, identyfikujące wierzycieli, pisma od Komorników, jeżeli takie istnieją, a także wszelkie dokumenty mogące określić zarobki, koszty codziennego życia oraz posiadany majątek. Uzyskają Państwo także odpowiedzi na wszelkie pytania, które z pewnością się pojawią.

2. Analiza sytuacji finansowej

Już podczas konsultacji prawnik jest w stanie wstępnie przeanalizować sytuację w jakiej znajduje się klient. Najważniejsze jest racjonalne ocenienie, czy spełnione zostały przesłanki, wymagane przez ustawę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz przedstawić klientowi prawdopodobny przebieg postępowania. Upadłość można ogłosić także bez majątku lub z jednym tylko wierzycielem, o czym piszemy TUTAJ i TUTAJ.

3. Złożenie wniosku do sądu

To najbardziej kluczowy krok w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Jeżeli poprzednie kroki są już za Państwem i są Państwo zdecydowani ogłosić swoją upadłość – następuje podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych. Po podpisaniu umowy często powstaje konieczność doręczenia prawnikowi dodatkowych dokumentów, wymaganych przez ustawę do ogłoszenia upadłości. Zawsze należy udzielić pełnomocnictwa. Obecnie, nie składa się już do Sądu wniosków w formie papierowej, a jedynie przez System Teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, w skrócie: KRZ. Po złożeniu wniosku następuje w perspektywie najdłuższy krok w całym postępowaniu o ogłoszenie upadłości – oczekiwanie na weryfikację i przyjęcie wniosku przez właściwy Sąd. Doświadczenie pokazuje, iż przy obecnym trybie pracy Sądów – ogłoszenie upadłości może nastąpić nawet po 8 miesiącach od dnia złożenia wniosku. Tego kroku nie da się niestety w żaden sposób przyspieszyć. O tym jak sprawdzić stan swojego postępowania w KRZ pisaliśmy TUTAJ.

4. OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje na posiedzeniu niejawnym Sądu, w formie postanowienia, które można zobaczyć również w systemie KRZ. Po uprawomocnieniu się w/w postanowienia – osiągnęli Państwo swój pierwszy cel. Została ogłoszona Państwa upadłość konsumencka.

Etap 2 – postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Ważne! Do kontynuowania czynności po ogłoszeniu Państwa upadłości należy złożyć nowe pełnomocnictwo! Wraz z ogłoszeniem upadłości – Sąd wyznaczy dla Państwa Syndyka – osobę odpowiedzialną za spieniężenie Państwa majątku i wyznaczenie planu spłaty, o czym poniżej. Z Syndykiem najlepiej kontaktować się osobiście – to Państwo najlepiej znają własną sytuację a zaangażowanie we współpracę z Syndykiem znacznie przyspiesza postępowanie.

1. Umorzenie egzekucji komorniczych, zajęcie wynagrodzenia

Z urzędu, czyli automatycznie, z chwilą ogłoszenia Państwa upadłości – umorzone zostają egzekucje komornicze, które były przeciwko Państwu prowadzone przed datą ogłoszenia upadłości. Zamiast Komornika, wynagrodzenie za pracę zostaje zajęte przez Syndyka. Oczywiście nie w całości – pozostaje do Państwa dyspozycji kwota pozwalająca na codzienne funkcjonowanie.

2. Syndyk ujawnia wierzytelności

Kolejnym obowiązkiem Syndyka jest zawiadomienie Państwa wierzycieli o ogłoszeniu upadłości a następnie odebranie od nich zgłoszeń wierzytelności – dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności w konkretnej kwocie. Syndyk ma także kompetencje do ujawniania w księgach wieczystych i rejestrach informacji o poczynionych zajęciach na Państwa majątku. Może on także uzyskiwać informacje od organów państwowych, celem ujawnienia posiadanych przez Państwa pojazdów, zaległości w Urzędach Skarbowych czy miejskich.

3. Syndyk sprzedaje majątek

Trzeba pogodzić się z tym, że po ogłoszeniu upadłości Syndyk zyskuje kompetencje do zarządu Państwa majątkiem, zatem także wszelkie potrącenia, np. ze składek ZUS zostają wpłacane na rachunek masy upadłości (tj. majątku podlegającego spieniężeniu i pokryciu zobowiązań). Syndyk jest odpowiedzialny za zajęcie a następnie sprzedanie Państwa majątku, celem zgromadzenia jak największej sumy, która zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli.

4. USTALENIE PLANU SPŁATY

Etap drugi kończy się ustaleniem planu spłaty przez Sąd na podstawie sprawozdania Syndyka. W rzeczywistości plan spłaty to lista wierzycieli, którzy zgłosili się do postępowania upadłościowego oraz tych ujawnionych przez Syndyka, wraz z wysokością wierzytelności, która ma zostać spłacona. Plan spłaty jest dla Państwa wiążący – także w kwestii przewidzianych w nim terminów do spłaty poszczególnych kwot. To ważny krok, zarazem otwierający ostatni etap postępowania upadłościowego.

Etap 3 – wykonanie planu spłaty

1. Koniec udziału syndyka

Wraz z ustaleniem planu spłaty rola Syndyka w postępowaniu się kończy. Zostaje uchylone zajęcie wynagrodzenia, jeśli zostało wcześniej zajęte a Syndyk otrzymuje wynagrodzenie ze Skarbu Państwa.Nie będzie już Państwa wiązać jego działanie, przy czym należy pamiętać, aby Syndyk dopełnił swoich obowiązków dot. poinformowania na przykład Banku o zakończeniu swoich czynności w postępowaniu.

2. Realizacja planu spłaty

To najważniejszy dla Państwa moment postępowania upadłościowego. Plan spłaty, opisany wyżej, jest wiążący i na mocy orzeczenia sądowego mają Państwo obowiązek go wykonywać w formie przewidzianej przez sąd – konkretne kwoty, dla konkretnych wierzycieli, w konkretnych terminach. W przypadku powtarzającego się, zawinionego przez Państwa braku jego wykonywania – Sąd może uchylić plan spłaty bez umorzenia zobowiązań. Tym samym, wszelkie pozytywne konsekwencje postępowania upadłościowego, takie jak oddłużenie i spłata pomniejszonych zobowiązań nie mają miejsca. Słowem – całe postępowanie spełza na niczym.

3. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Jeżeli wykonają Państwo plan spłaty dokładnie w ten sposób, jaki ustalił Sąd – gratulujemy – postępowanie upadłościowe zostanie zakończone. Sąd postanowieniem stwierdza wykonanie planu spłaty a Państwo mogą cieszyć się umorzeniem wszelkich długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości. To szansa na “czystą kartę” w życiu i uwolnienie się od zobowiązań.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu