Ogłoszenie upadłości a roszczenia wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest funduszem celowym utworzonym w 1994. Co do zasady, pracodawca jest obowiązany opłacać składki za pracowników na ten Fundusz, w celu ochrony płac pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną jego niewypłacalnością. Zgodnie z brzmieniem ustawy pracodawca opłaca składki za pracownika tj. osobę fizyczną, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest także osoba fizyczna wykonująca pracę zarobkową, na podstawie innej niż stosunek pracy, na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną – jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokajane są roszczenia dotyczące:

• wynagrodzenia za pracę;

• wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

•wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;

•wynagrodzenia za okres urlopu;

•odprawy pieniężnej należnej wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;

•ekwiwalentu pieniężnego za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający,

•odszkodowania (art. 361 § 1 Kodeksu pracy);

•dodatku wyrównawczego;

•składek na ubezpieczenia społeczne.

Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na marszałka województwa (działającego w imieniu dysponenta Funduszu) roszczenia wobec pracodawcy albo innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy, w szczególności likwidatora albo członka zarządu, albo roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości. Dysponent Funduszu może także umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości z urzędu.

Roszczenie FGŚP wobec ogłoszenia upadłości 

Zgodnie z art. 238 ustawy Prawo upadłościowe przepisy dotyczące pracowników stosuje się również do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych pracownikom upadłego.

Z chwilą wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dochodzi do nabycia przez ten Fundusz, spłaconych z jego środków, wierzytelności pracowniczych. W konsekwencji roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu dokonanych wypłat należności pracowniczych zaliczyć należy do wierzytelności upadłościowych, jeżeli wypłaty dotyczyły świadczeń pracowniczych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. W takim przypadku roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką przepisy przewidują dla należności pracowniczych.  

Jeżeli zaś wypłaty świadczeń pracowniczych dokonane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczyły świadczeń pracowniczych powstałych po ogłoszeniu upadłości, to jako wierzytelności masy nie podlegają w ogóle umieszczeniu na liście wierzytelności, ani na podstawie zgłoszenia, ani z urzędu. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!