Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego zadaniem jest pomoc osobom nieradzącym sobie ze spłatą zadłużenia. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, a także byli przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka ma na celu całkowite oddłużenie upadłego. W ramach postępowania upadłościowego majątek dłużnika zostaje sprzedany. Dłużnik spłaca także ratalnie część swego zadłużenia – na podstawie ustalonego planu spłaty. Wysokość rat ustalana jest w taki sposób, aby dłużnik był w stanie im podołać. Po przeprowadzonym postępowaniu upadły pozostaje wolny od zadłużenia.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Likwidacja majątku

Całkowite oddłużenie

Które długi są umarzane?

Celem postępowania jest całkowite oddłużenie upadłego. Praktycznie wszystkie długi ulegają umorzeniu (zamknięta lista wyjątków). Umorzeniu podlegają zarówno długi osobiste, jak i pochodzące z prowadzonej wcześniej i zamkniętej działalności gospodarczej. Do upadłości “wchodzą” zobowiązania wymagalne (takie, w których są opóźnienia w spłacie) i niewymagalne (takie, które musisz spłacić w przyszłości).

Osobiste:

 • Kredyty hipoteczne
 • Kredyty gotówkowe
 • Chwilówki
 • Opłaty za media i czynsz
 • Mandaty
 • Opłaty sądowe i egzekucyjne

Firmowe:

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty gotówkowe
 • ZUS
 • Urząd Skarbowy
 • Zobowiązania wobec kontrahentów
 • Zobowiązania wobec usługodawców

Jakie długi nie są umarzane?

Ustawa przewiduje zamkniętą listę długów,
które nie są umarzane w upadłości konsumenckiej.

Alimenty

 • i inne zobowiązania o charakterze alimentacyjnym

  Odszkodowania
 • Zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

  Kary grzywny
 • Zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (“zwykłe” mandaty podlegają umorzeniu)

  Umyślnie nieujawnione wierzytelności
 • Zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

Co zabierze Syndyk po ogłoszeniu upadłości?

Majątek upadłego

 • Wyznaczony syndyk likwiduje (sprzedaje, zabiera) cały majątek upadłego (dom, mieszkanie, samochód, środki na lokatach) z wyłączeniem rzeczy, które nie podlegają egzekucji, np. rzeczy osobistych, telefonu

  Majątek małżonków
 • Do masy upadłości wchodzi także majątek wspólny małżonków. Drugi małżonek zgłasza wierzytelność do masy upadłości, co do jego części.

  Wynagrodzenie upadłego
 • Do masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie upadłego uzyskane w okresie trwania postępowania upadłościowego w kwocie, która podlegałaby egzekucji komorniczej.

Ograniczenia co do zajęć wynagrodzenia

Samodzielnie

 • W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby – nie możesz zostać mniej niż 150% kwoty określonej w art. 8 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1164 zł

  Z osobami na utrzymaniu
 • W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego 150% kwoty określonej w art. 8 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. 3 x 1164 zł)

Ograniczenia co do zajęć (decyzją sędziego na wniosek)

Sędzia na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi od masy upadłościowej zgodnie z art. 63 ust. 1a 1b, p.u. biorąc pod uwagę:

 • stan zdrowia
 • szczególne potrzeby upadłego
 • potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia

Ile zabierze syndyk w trakcie postępowania upadłościowego – przykłady

 • Potrącenia z wynagrodzenia (gdy nie ma alimentów) 50% wynagrodzenia, jednak upadłemu pozostać musi co najmniej kwota odpowiadająca ustawowej pensji minimalnej
 • Potrącenia z wynagrodzenia (gdy egzekwowane są alimenty) max. 60%  wynagrodzenia – brak kwoty wolnej od zajęcia (zostawia 40% wynagrodzenia)
 • Potrącenie z emerytury lub renty – max. 25%

Ważne!
Nie może zostać mniej niż 1164 zł na osobę
(dotyczy upadłego i osób na jego utrzymaniu)

Etapy postępowania upadłościowego

Etap 1

 • Konsultacja z klientem
 • Analiza sytuacji finansowej
 • Złożenie wniosku do sądu
 • OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Etap 2

 • Umorzenie egzekucji komorniczych
 • Syndyk zajmuje wynagrodzenie
 • Syndyk sprzedaje majątek
 • USTALENIE PLANU SPŁATY

Etap 3

 • Koniec udziału syndyka
 • Uchylane jest zajęcie wynagrodzenia
 • Realizacja planu spłaty
 • ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Korzyści:

 • Zakończenie działań egzekucyjnych
 • Dostosowanie spłaty do Twoich możliwości
 • Oddłużenie

Skutki:

 • Spieniężenie majątku
 • Nadzór Syndyka
 • Realizacja planu spłaty

Kilka słów o nas

Kancelaria CNO LEGAL oferuje kompleksową obsługę klientów biznesowych i prywatnych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne i szybkie rozwiązywanie problemów oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu