Szkolenia antymobbingowe dla firm

Prawdziwa skala mobbingu w Polsce nie jest znana. W ramach przeprowadzonych w 2019r. badań 18% pracowników wskazało, że wielokrotnie spotykało się z nieodpowiednim traktowaniem ze strony przełożonego, natomiast aż 45%, że nieodpowiedniego traktowania doświadcza sporadycznie. W kwestii samego mobbingu aż 14% pracowników oświadczyło, że wiele razy padło jego ofiarą, zaś 34%, że jeden lub dwa razy była świadkiem jego występowania. Jeżeli wziąć pod uwagę, że w Polsce zatrudnionych jest około 11 mln osób, to - w liczbach bezwzględnych - zjawisko mobbingu może dotyczyć nawet kilku milionów pracowników. Rosnąca świadomość prawna pracowników oraz ich troska o ochronę swoich dóbr osobistych i właściwą atmosferę w miejscu pracy, z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zwiększenia się skali spraw sądowych dotyczących przypadków mobbingu, a tym samym skali odszkodowań wypłacanych przez Pracodawców.

Pracodawca nie ponosi automatycznej odpowiedzialności za każdy przypadek mobbingu - ale pod warunkiem, że będzie w stanie wykazać, że podjął odpowiednie działania związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku w środowisku pracy. Na pracodawcy - zgodnie z art. 94 (3) kodeksu pracy spoczywa bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Realizacja tego obowiązku polega przede wszystkim na wprowadzaniu i właściwej realizacji wewnętrznych procedur antymobbingowych oraz uświadamianiu pracowników czym jest mobbing i w jaki sposób mogą się przed nim bronić.

Należy zaznaczyć, że w przypadku w którym pracodawca w odpowiedni sposób realizuje te obowiązki, to wówczas nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej względem pracowników, nawet za stwierdzone przypadki mobbingu.

W ramach pakietu zwalczającego mobbing w środowisku pracy oraz zabezpieczającego Pracodawców przed odpowiedzialnością za przypadki jego wystąpienia kancelaria C\O proponuje następujące usługi:

 • Szkolenia antymobbingowe dla pracowników
 • Szkolenia antymobbingowe dla kadry zarządzającej i członków komisji 
 • Przygotowanie i wdrożenie regulaminów antymobbingowych
 • Obsługę wewnętrznych postępowań antymobbingowych
 • Obsługę sądowych postępowań antymobbingowych

Szkolenie antymobbingowe - wariant podstawowy

(dedykowane dla pracowników)

Szkolenie dotyczy kwestii podstawowych i ma za zadanie przede wszystkim uświadomienie pracownikom czym jest mobbing i w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Szkolenie trwa 1,5 - 2 godziny i obejmuje panel dyskusyjny - możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne. Szkolenie jest możliwe w wariancie stacjonarnym lub online. Szkolenie koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • czym jest mobbing i jakie są jego cechy charakterystyczne
 • mobbing a konflikt personalny czy zła atmosfera w pracy
 • mobbing a molestowanie
 • mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika
 • jakie uprawnienia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu
 • procedura zgłoszenia skargi oraz postępowania u danego pracodawcy

Po przeprowadzonym szkoleniu C\O wystawia certyfikat pracodawcy.

Szkolenie antymobbingowe - wariant rozszerzony

(dedykowane dla pracodawców, kadry zarządzającej oraz członków komisji)

Rozszerzona wersja szkolenia antymobbingowego dedykowana dla pracodawców oraz członków wewnętrznej komisji antymobbingowej. Ma na celu ułatwienie przeciwdziałania mobbingowi oraz podejmowanie prawidłowych decyzji w ramach prowadzonych wewnętrznie postępowań wyjaśniających zgłoszone przypadki mobbingu. Szkolenie trwa ok 2,5-3 godziny i obejmuje panel dyskusyjny - możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, w tym opracowanie orzecznictwa dotyczące mobbingu. Szkolenie możliwe w wariancie stacjonarnym lub online. Obejmuje swoim zakresem program szkolenia w wariancie podstawowym, a dodatkowo:

 • szczegółowa analiza orzecznictwa Sądów Pracy w zakresie mobbingu 
 • przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji pracowników 
 • odpowiedzialność pracodawcy a odpowiedzialność osoby bezpośrednio stosującej mobbing
 • obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi 
 • kary porządkowe nakładane na pracowników
 • rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu lub molestowania – warunki i związane z tym roszczenia
 • odpowiedzialność karna

Po przeprowadzonym szkoleniu C\O wystawia certyfikat ogólny dla pracodawcy - “Pracodawca przeciwdziałający mobbingowi” oraz imienne certyfikaty dla uczestników szkolenia.

DODATKOWE USŁUGI ANTYMOBBINGOWE:

Przygotowanie regulaminu wewnętrznej procedury antymobbingowej

Obejmuje wstępne konsultacje mające za zadanie ocenić indywidualną sytuację pracodawcy, przygotowanie regulaminu wewnętrznego postępowania antymobbingowego oraz jego wprowadzenie. Dodatkowo usługa ta obejmuje konsultacje dotyczące praktycznych zasad funkcjonowania wewnętrznego postępowania antymobbingowego.

Obsługa wewnętrznego postępowania antymobbingowego

Obejmuje wsparcie w zakresie powołania wewnętrznej komisji antymobbingowej oraz obsługę prowadzonego postępowania poprzez: aktywne uczestnictwo w jej pracach (prawnik C\O pełni funkcję protokolanta lub członka komisji), pomoc w przesłuchaniu świadków, konsultacje i sugestie w zakresie decyzji końcowej i wniosków komisji - co do stwierdzenia mobbingu oraz dalszych działań.

Obsługa postępowania sądowego

Obejmuje obsługę prawną postępowania przed sądem pracy skierowanego przeciwko pracodawcy z tytułu naruszenia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi lub dyskryminacji lub postępowania przed sądem cywilnym lub karnym skierowanego przeciwko bezpośredniemu sprawcy mobbingu.

Kontakt

Poznań, Święty Marcin 25 / 7

Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

Bydgoszcz, Stary Rynek 15-21 lok. 10

Prowadzący szkolenia

tel: (+48) 607 077 705

k.czyzewski@cno-legal.pl

adw. Krzysztof Czyżewski

Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem i wspólnik zarządzający w kancelarii prawnej Czyżewski Nowojski Ostaszewski.

O kancelarii

Kancelaria C\O LEGAL oferuje kompleksową obsługę klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne i szybkie rozwiązywanie problemów przedsiębiorcy i zabezpieczenie jego interesów w kontaktach z kontrahentami i urzędami państwowymi.

Nasze blogi