Najczęstsze przyczyny ogłoszenia upadłości

Pojawienie się czynników, które pogarszają sytuację osobistą, niekiedy prowadzi do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przyczyny ogłoszenia upadłości są na tyle zróżnicowane, że można powiedzieć, że ile dłużników, tyle przyczyn upadłości. Mogą to być zarówno przyczyny ekonomiczne, jak i zdrowotne czy rodzinne. Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności mogą mieć natomiast wpływ na długość trwania planu spłaty.

przyczyny ogłoszenia upadłości

Sytuacja ekonomiczna

Jedną z najczęstszych przyczyn upadłości wskazywaną przez Dłużników jest trudna sytuacja ekonomiczna na którymś z etapów ich życia. Oczywisty wpływ na płynność finansową społeczeństwa ma polityka obecnej władzy, jak i światowe kryzysy. Dłużnicy często wskazują, że ich problemy finansowe powstały w okresie kryzysu gospodarczego w 2008 roku, czy też w ostatnich miesiącach z powodu rosnącej inflacji. W ostatnich latach wzrosła liczba upadłości, które miały związek z podwyżkami np. cen paliw, gazu czy materiałów budowlanych. Podwyżki cen spowodowały liczne bankructwa wśród przedsiębiorców, a ratunkiem dla zadłużonych byłych przedsiębiorców często okazuje się upadłość konsumenta. 

przyczyny ogłoszenia upadłości

COVID-19

Duże piętno na płynności finansowej społeczeństwa odcisnęła również długotrwała epidemia COVID-19. Wielu ludzi wówczas straciło pracę, czy też możliwość jej wykonywania w związku z zamknięciem miejsca pracy z uwagi na obowiązujące wówczas restrykcje. Okresy zwolnienia od pracy lub przebywania na kwarantannie niejednokrotnie uniemożliwiały uzyskanie premii czy dodatków do wynagrodzenia, co utrudniało terminowe spłacanie rat. Przechorowanie COVID-19 niejednokrotnie niosło za sobą długotrwałe powikłania, które całkowicie uniemożliwiały podjęcie zatrudnienia. Epidemia znacząco naruszyła stabilność budżetów gospodarstw domowych.

przyczyny ogłoszenia upadłości

Problemy rodzinne

Jednakże nie tylko przyczyny ekonomiczne, czy też gospodarcze doprowadzają do upadłości. Dłużnicy równie często wskazują, iż przyczyna ich niewypłacalności leży w osobistych perypetiach życiowych. Często są to rozwody, zdrady małżonków, czy też urodzenie chorego dziecka wymagającego dużego zaangażowania w opiekę oraz ogromnych nakładów finansowych, aby umożliwić mu rozwój, czy też po prostu funkcjonowanie. Znaczne zaburzenie stabilności finansowej, konieczność zmiany miejsca zamieszkania lub pokrywania kosztów sądowych nie jest na co dzień uwzględniana w standardowych wydatkach, dlatego w tak znaczny sposób wpływa na obecną sytuację osób, które znajdują się na przedpolu upadłości. 

przyczyny ogłoszenia upadłości

Uzależnienia

Narastające problemy, nasilająca się windykacja i powielanie się problemów osobistych skutkuje pojawieniem się u Dłużników zaburzeń psychicznych, w tym np. depresji czy alkoholizmu. Wynikać to może z poczucia bezradności, z jakim zmagają się Dłużnicy w chwili, gdy problemy finansowe i osobiste zaczynają się na siebie nakładać. Powstaje wówczas błędne koło, które wielokrotnie uniemożliwia Dłużnikom racjonalne podejście do sytuacji, w jakiej się znaleźli, czy też odpowiednie podejmowanie decyzji, które nie dopuściłoby do zwiększania ich  niewypłacalności. Nasila się również efekt tzw. “spirali zadłużenia”, z której niekiedy nie da się wyjść bez konieczności ogłoszenia upadłości. 

przyczyny ogłoszenia upadłości

Długi na rzecz osób trzecich

Część Dłużników wskazuje również, że na sytuację, w której się znaleźli, miało wpływ zbyt duże zaufanie wobec innych ludzi. Tym samym część Dłużników daje się wplątać w zaciąganie zobowiązań na rzecz innych osób, które to po uzyskaniu środków znikają czy też nie poczuwają się do spłaty zadłużenia. Konsekwencją, jest pozostanie Dłużnika ze sporym długiem i narastającymi odsetkami. Wielokrotnie Sądy i syndycy spotykają się z problemem zaciągnięcia pożyczki na członka rodziny, który następnie zrywa kontakt z osobą, która figuruje na umowie. Pomimo faktu, że środki uzyskane z pożyczki zostały przekazane w całości komuś innemu, za spłatę zobowiązania odpowiada osoba, która figuruje na umowie.

przyczyny ogłoszenia upadłości

Problemy zdrowotne

Równie częstą przyczyną jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia Dłużników, co zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z leczeniem czy też rehabilitacją. Zazwyczaj pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwia Dłużnikom wykonywanie pracy, a tym samym uzyskiwanie przychodu niezbędnego do funkcjonowania i pokrywania zaciągniętych zobowiązań. Jeśli wysokie koszty utrzymania nie pozwalają na posiadanie poduszki finansowej – czyli rezerwy środków, które można przeznaczyć na niespodziewane wydatki, wówczas na wykonanie niezbędnych badań, wykupienie leków i pokrycia kosztów operacji zaciągane są zobowiązania.

przyczyny ogłoszenia upadłości

Zdarzenia losowe 

Do niewypłacalności Dłużników doprowadzają również tragiczne wydarzenia losowe, takie jak śmierć bliskiej osoby, która np. utrzymywała całą rodzinę, czy też pozbawienie jej wolności w związku z popełnieniem przestępstwa. Co oczywiste przyczyną niewypłacalności może być również roztropne zaciąganie wielu zobowiązań, czy też wciągnięcie się w gry hazardowe. Zdarza się również, iż Dłużnicy dziedziczą spadek wprost, nie mając wiedzy o dokładnej wysokości zobowiązań zmarłego, biorąc tym samym na siebie spłatę zobowiązań, a w ostateczności nie są w stanie podołać temu wyzwaniu, doprowadzając do utraty płynności finansowej.

przyczyny ogłoszenia upadłości

Podsumowanie

Każda ze wskazanych powyżej przyczyn może być samodzielnym powodem do ogłoszenia upadłości. Przyczyny te mogą się na siebie nakładać, pogłębiając tym samym problemy finansowe. Postępowanie Dłużnika będzie oceniane przez Sąd w kontekście powstania lub pogłębienia stanu zadłużenia, dlatego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w upadłościach i omówić z nim swoją sytuację. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!