Skutki ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka niewątpliwie stanowić może olbrzymią pomoc dla osób nieradzących sobie ze spłatą zadłużenia. Jest to bowiem jedyna droga umożliwiająca pozbycie się zobowiązań – spłacając zwykle tylko niewielką część zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również i obowiązkami. 

Po pierwsze, po ogłoszeniu upadłości cały majątek dłużnika, za wyjątkiem podstawowych rzeczy osobistych, zostaje przejęty, a następnie sprzedany przez syndyka. Syndyk zajmuje ponadto część uzyskiwanego przez upadłego wynagrodzenia – na zasadach podobnych do komornika. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostają na spłatę wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania.  

Po drugie, w toku całego postępowania syndyk sprawuje nadzór nad osobą upadłego oraz jego majątkiem. Upadły ma więc obowiązek udzielania syndykowi wszelkich informacji oraz dostarczania dokumentów dotyczących swego majątku. Upadły nie może też samodzielnie, bez zgody syndyka dokonywać poważnych czynności dotyczących swego majątku, czy też zawierać niektórych umów.   

Finalnie, postępowanie upadłościowe skutkuje nałożeniem przez sąd na dłużnika obowiązku dokonywania comiesięcznych wpłat na rzecz wierzycieli. Standardowy czas spłaty trwa do 36 miesięcy, ale w sytuacji, w której Sąd uzna, iż Dłużnik doprowadził do swego zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa plan spłaty może zostać przedłużony nawet do 84 miesięcy. 

Podsumowując więc, w standardowej sytuacji po przeprowadzeniu upadłości dłużnik zaczyna z “czysta kartą” – wprawdzie traci cały swój majątek, jednak jest też wolny od zadłużenia. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu