Czy syndyk odbiera korespondencję upadłego? Doręczenia listów w upadłości konsumenckiej

upadłości konsumenckiej

Syndyk na podstawie art. 176 ust. 2 Prawa upadłościowego zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości, w efekcie czego urzędy te doręczają syndykowi wszelkie adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Jednakże przepisy te nie nakładają na syndyka obowiązku poinformowania poczty o zakończeniu postępowania. Skutkiem niepoinformowania o zakończeniu postępowania jest doręczanie poczty upadłego w dalszym ciągu syndykowi. W związku z powyższym upadli, których syndykowi nie zgłosili w placówce zakończenia postępowania, muszą starać się o odzyskanie dostępu do swojej korespondencji sami. 

upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka w trybie uproszczonym

Zastosowanie powyższego przepisu zostało wyłączone w upadłości prowadzonej w trybie tzw. “uproszczonym”, czyli w większość postępowań konsumenckich, które zostały ogłoszone w ciągu ostatnich dwóch lat. W upadłości konsumenckiej, która prowadzona jest w trybie właściwym dla przedsiębiorców, czyli zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy Prawo upadłościowe. 

Syndyk po zapoznaniu się z korespondencją wydaje upadłemu te przesyłki pocztowe, które nie dotyczą majątku masy upadłości lub też, których zatrzymanie nie jest  potrzebne ze względu na zawarte w nich informacje.

W praktyce przyjmuje się domniemanie, że doręczenie przesyłki z sądu następuje z dniem odebrania jej przez syndyka, a nie późniejszego przekazania jej upadłemu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pism z wyznaczonym przez sąd terminem do zajęcia stanowiska w sprawie. W efekcie skróceniu ulega termin upadłego na złożenie pisma procesowego, czy też środka zaskarżenia.

upadłości konsumenckiej

Zmiana przepisów

Zmianie stosunkowo niedawno uległ przepis art. 176 ust. 2 prawa upadłościowego. Przed zmianą ustawodawca posługiwał się sformułowaniem „Syndyk wydaje upadłemu przesyłki pocztowe”. Zwrot ten był wielokrotnie źle interpretowany, w związku z powyższym ustawodawca zdecydował się zmienić brzmienie przepisu następująco: „Syndyk umożliwia upadłemu odebranie przesyłek”. Ustawodawca dążył zatem do zniesienia wszelkich wątpliwości co do zakresu obowiązków syndyka. Upadły zawsze może wnosić o przywrócenie terminu do dokonania danej czynności procesowej, czy też starać się obalić domniemanie skuteczności doręczenia. Natomiast nie każdy ma świadomość istnienia takiej możliwości lub też nie ma umiejętności potrzebnych do uzyskania takiego skutku. 

upadłości konsumenckiej

Podsumowanie

Jeżeli upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, syndyk oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. Syndyk może wstrzymać wydanie upadłemu majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów do czasu ich odebrania przez upadłego. Syndyk pokrywa koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów z funduszów masy upadłości, jeżeli posiada płynne środki pozwalające na pokrycie tych kosztów. W przypadku braku płynnych środków syndyk dokonuje za zgodą sądu likwidacji majątku w celu pokrycia kosztów ich przechowania. W przypadku braku majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów sąd zasądza od upadłego na rzecz przechowawcy koszty przechowania. W przypadku upadłego będącego osobą prawną albo spółką osobową sąd może zasądzić koszty przechowania od osób upoważnionych do reprezentowania upadłego, określając osobę albo osoby ponoszące koszty przechowania. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, osobie zobowiązanej do ponoszenia kosztów oraz przechowawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą upadłości konsumenckiej!