Kredytobiorco frankowy!

Oddajemy Ci w ręce nasz poradnik frankowicza – poradnik skierowany do kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane i denominowane do CHF. Poradnik ma być drogowskazem w walce o pozbycie się kredytu frankowego na drodze sądowej.

W naszym poradniku powiemy:

 • czym jest kredyt frankowy
 • dlaczego kredyty frankowe są wadliwe;
 • co można zyskać pozywając bank;
 • czy ugoda z bankiem w sprawie frankowej ma sens;
 • jak wygląda proces frankowy krok po kroku;
 • jakie pytania zadaje sąd;
 • dlaczego warto współpracować z naszą kancelarią.

 

Zapraszamy do lektury!

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Każda kancelaria frankowa ma swoje zasady działania, które w pewien sposób wyróżniają ją na tle innych. To, co wyróżnia kancelarię adwokacko-radcowską Czyżewski Ostaszewski sp.k. to w szczególności:

 1. Szczerość oraz otwartość w rozmowach z kredytobiorcami frankowymi w trakcie wstępnych konsultacji. Każdy Frankowicz w Polsce chciałby, aby jego umowa kredytu frankowego została unieważniona. Niestety nie każda umowa się do tego nadaje. Tym samym, jeśli w trakcie konsultacji, nasi prawnicy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy uda się wygrać sprawę frankową, to od razu informują o tym klientów. Dzięki temu kredytobiorcy frankowi, którzy chcieliby pozwać swój bank, mogą podjąć świadomą i rozważną decyzję w tym zakresie.

 2. Doświadczeni członkowie zespołu frankowego. Obecnie prawnicy naszej kancelarii prowadzą kilkaset spraw sądowych mających na celu unieważnienie umowy kredytu denominowanego bądź też indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wbrew obiegowej opinii, każda z tych spraw jest inna, co sprawia, że wymaga to nie tylko indywidualnej analizy umowy oraz przygotowania stosownej argumentacji, ale także śledzenia na bieżąco najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych. Wielość spraw frankowych skutkuje tym, że nasi prawnicy każdego dnia poszerzają zakres swojej wiedzy, zdobywając jednocześnie doświadczenie, które następnie wykorzystują w sprawach innych klientów.

 3. Satysfakcja i zadowolenie klienta jest naszym najważniejszym celem. W naszej kancelarii budowanie indywidualnej więzi z klientem rozpoczyna się już na etapie wstępnych konsultacji. W jej trakcie staramy się przekazać klientom, na czym polega spór frankowy, jakie są szanse na zwycięstwo w procesie, jakie koszty wiążą się ze sprawą frankową oraz ile trwa całe postępowanie. Następnie w trakcie procesu staramy się dbać o należyte poinformowanie klientów o tym, jak będzie przebiegał cały proces, jakie czynności są podejmowane przez naszych prawników oraz jakie czynności podejmuje druga strona. Jeśli nasz klient ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to zawsze może zadzwonić lub napisać do jednego z naszych prawników, który z chęcią udzieli mu odpowiedzi. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci nie czują się osamotnieni w procesie i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

 4. Szybkość działania. Oczywiście najważniejszą rolę w procesie odgrywa sędzia, od którego zależy większość podejmowanych czynności. Niemniej jednak sprawnie działający pełnomocnik kredytobiorców frankowych jest w stanie skrócić czas trwania procesu o co najmniej kilka miesięcy. Zazwyczaj nasi prawnicy nie oczekują do ostatniego dnia terminu, ale starają się jak najszybciej odpisywać na pisma sądu oraz na pisma pełnomocnika Banku (co w konsekwencji wpływa na sprawność całego postępowania).

Kancelaria adwokacko-radcowska Czyżewski Ostaszewski sp.k. zajmuje się sprawami frankowymi dotyczącymi zarówno kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, jak i kredytami denominowanymi we franku szwajcarskim.
Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki typ kredytu został przez nich zawarty. Typ kredytu ma natomiast istotne znaczenie dla argumentacji prawnej, która będzie następnie podnoszona w trakcie procesu frankowego. Dlatego też celem wyjaśnienia należy wskazać, że:

 1. kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego – są to kredyty, w których kwota kredytu, wypłata kredytu, jak i spłata kredytu następowały w złotówkach. Kapitał w dniu uruchomienia kredytu był przeliczany przez Bank na franki szwajcarskie, które był zaliczane jako jego saldo. Bank stosował do przeliczeń własne kursy wymiany walut. Frankowicz w momencie zawierania umowy nie znał dokładnej kwoty, jaką będzie musiał zwrócić na rzecz Banku.

 2. kredyty denominowane we franku szwajcarskim – są to kredyty, w których kwota kredytu była wyrażona we franku szwajcarskim. Wypłata kredytu następowała jednak w złotówkach, po przeliczeniu kapitału przez Bank. Tym samym w momencie podpisywania umowy kredytobiorca frankowy nie znał dokładnej kwoty, jaka zostanie mu wypłacona. Spłata kredytu podobnie, jak przy kredycie indeksowanym następowała w złotówkach.

 

Banki, które najchętniej udzielały kredytów indeksowanych to: Bank Millennium, Getin Bank, Noble Bank, mBank, BRE Bank, Nordea Bank Polska, Raiffeisen, Polbank, ING Bank Śląski oraz Ge Money.

Z kolei w kredytach denominowanych specjalizowały się: Bank BPH, Nordea Bank Polska, PKO BP, BGŻ, Fortis Bank, BOŚ Bank oraz Deutsche Bank.
Na szczególną uwagę zasługuje Kredyt Bank, który w umowie wskazywał, że kredyt jest kredytem denominowanym, natomiast w rzeczywistości był to kredyt indeksowany.

W trakcie pierwszej konsultacji niejednokrotnie pada pytanie, czy korzystniejsze będzie unieważnienie umowy kredytu, czy też jej odfrankowienie. Z reguły, unieważnienie umowy kredytu frankowego jest bardziej opłacalne dla Frankowicza, który wówczas zwraca na rzecz Banku wyłącznie udostępniony mu kapitał. Odpada zatem konieczność zapłaty na rzecz Banku odsetek, opłat okołokredytowych, czy też prowizji.
Drugą opcją jest odfrankowienie, które polega na tym, że Sąd „usuwa” z umowy kredytu klauzule niedozwolone (tzw. klauzule abuzywne). W konsekwencji kredyt hipoteczny jest ponownie przeliczany, z tym że jest traktowany tak, jakby od samego początku był kredytem złotowym z (korzystnym dla kredytobiorcy) oprocentowaniem opartym o wskaźnik LIBOR. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco spada saldo zadłużenia, a dodatkowo Frankowiczowi przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Korzyści w tym przypadku najczęściej oscylują w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Unieważnienie umowy kredytu bądź też jej odfrankowienie sprawia, że kredytobiorca frankowy nie jest już narażony na ryzyko wahań kursowych oraz na pobieranie przez Bank spreadu w wyniku stosowania własnych kursów wymiany walut.

Kancelaria frankowa Czyżewski Ostaszewski sp.k. ma swoje stałe placówki w Poznaniu, Bydgoszczy i w Warszawie. Nie oznacza to jednak, że nasi prawnicy działają tylko w tych ww. miastach. Obecnie klientami kancelarii są kredytobiorcy frankowi mieszkający w różnych częściach Polski, w tym m.in. w Katowicach, Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Głogowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, czy Rzeszowie.
Jak przebiega komunikacja pomiędzy klientami z innych miast Polski? Nasi prawnicy są stale dostępni dla klientów, którzy w każdej chwili mogą do nich zadzwonić, napisać, bądź też umówić się na wideokonferencję w trakci której można porozmawiać „twarzą w twarz”.
Czy siedziba pełnomocnika strony ma znaczenie? Dla sędziego prowadzącego sprawę frankową jest to w zasadzie obojętne, gdzie zlokalizowana jest siedziba Kancelarii pełnomocnika strony. Stąd też powierzenie prowadzenia sprawy prawnikowi z innego miasta (niż miasto zamieszkania) w żaden sposób nie wpływa na wynik procesu.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie z klientem (w trakcie pierwszej konsultacji). Dzięki temu klient jeszcze przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy wie, ile będzie musiał zapłacić za poprowadzenie jego sprawy. Jednocześnie nasi prawnicy kładą nacisk na przejrzystość i jasność zasad rozliczenia, dlatego też wynagrodzenie jest wskazane kwotowo, a nie procentowo (oczywiście na życzenie klienta rozliczenie może być również ujęte w procentach od zasądzonej kwoty).
Ogólna zasada jest taka, że wynagrodzenie jest rozbite na dwie części. Pierwszą część wynagrodzenia, czyli wynagrodzenie inicjacyjne (w wysokości ok. 30%) jest płatne po podpisaniu umowy. Druga część wynagrodzenia (w wysokości ok. 70%) jest płatna po wydaniu prawomocnego i korzystnego dla klienta wyroku (jest to tzw. success fee).
Dzięki takiemu rozliczeniu klient ma pewność, że naszym prawnikom będzie zależało na wygraniu sprawy, gdyż tylko w takim przypadku klient będzie zobowiązany do zapłaty drugiej części wynagrodzenia. Jednocześnie taka konstrukcja sprawia, że kancelaria „bierze na siebie” część ryzyka wiążącego się z wytoczeniem powództwa. Co ważne success fee jest pobierana w przypadku wydania prawomocnego wyroku, czyli takiego, od którego Bankowi nie będzie przysługiwała już apelacja do sądu wyższej instancji.

Wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dość czasochłonnego postępowania, które zwykle trwa ok. dwóch – trzech lat. Poniżej prezentujemy, jak krok po kroku przebiega cały proces frankowy (wraz z orientacyjnym czasem potrzebnym na zrealizowanie poszczególnych etapów):

 1. konsultacja wraz z analizą umowy (1-3 dni). Przed zleceniem prawnikowi prowadzenia sprawy frankowej warto się z nim spotkać i porozmawiać. Wstępne konsultacje są przez nas przeprowa-dzane telefoniczne, w formie wideokonferencji, bądź też w formie osobistych spotkań w kancela-rii. W trakcie pierwszego spotkania prawnik przekazuje informacje, na temat tego, jak jest szansa na wygranie procesu frankowego oraz jakie może on przynieść korzyści. Na tym etapie prawnik prze-prowadza zazwyczaj dość szczegółową ankietę, pytając m.in. o cel kredytu, wykształcenie kredy-tobiorców, sposób spłaty kredyt itd. Pytania te mają na celu ustalenie, czy w sprawie zachodzą ja-kieś przeciwwskazania do wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi.

 2. podpisanie umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (1-3 dni). Po pierwszej konsultacji prawnik przesyła klientowi wzór umowy o świadczenie usług pomocy prawnej. Klient, przed pod-jęciem decyzji o współpracy, ma możliwość zapoznania się z treścią umowy w domu.

 3. wniosek o historię spłaty kredytu (1-2 dni). Klient, który zdecydował się powierzyć naszej kan-celarii prowadzenie swojej sprawy frankowej, musi wystąpić do Banku o wydanie historii spłaty kredytu. Wniosek ten jest w całości przygotowywany przez naszych prawników. Klient musi tylko wydrukować przesłany mu wniosek, podpisać go i wysłać go do Banku.

 4. zaświadczenia i wyliczenia (ok. 30 dni). Bank zwykle przesyła wymagane zaświadczenia w ciągu ok. 3-4 tygodni od dnia otrzymania wniosku o historię spłaty kredytu. Następnie klient przesyła te zaświadczenia przydzielonemu prawnikowi (np. w formie skanu lub tradycyjną pocztą). Na pod-stawie przesłanych dokumentów, nasi specjaliści dokonują wyliczeń.

 5. sporządzenie reklamacji frankowej i wysłanie jej do Banku (1-3 dni). Gdy wyliczenia są go-towe, nasi prawnicy sporządzają reklamację wraz z wezwaniem do zapłaty, która jest wysyłana do Banku. W reklamacji wskazane są przyczyny nieważności umowy kredytu oraz wezwanie Banku do tego, aby spełnił świadczenie bez konieczności wytaczania powództwa. Reklamacja musi być zło-żona przed wytoczeniem powództwa, gdyż w ten sposób postawione zostaje w stan wymagalności roszczenie kredytobiorców frankowych o zapłatę spełnionych przez nich świadczeń.

 6. odpowiedź na reklamację. (30 dni). Zgodnie z ustawą Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji. W niemalże każdym przypadku Bank odrzuca reklamację wskazując, że za-warte przez niego umowy są poprawnie skonstruowane i że nie zawierają postanowień niedozwo-lonych. Jednocześnie bank wskazuje, że ustalenie nieważności umowy kredytu w innych sprawach toczących się z jego udziałem nie ma znaczenia dla rozpoznania reklamacji.

 7. wytoczenie powództwa frankowego (ok. 5-8 dni). Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację ko-lejnym krokiem jest wniesienie powództwa o ustalenie nieważności i o zapłatę. Zazwyczaj nasi prawnicy, aby przyspieszyć cały proces, konstruują już wcześniej pozew. Dzięki temu pozwala to zaoszczędzić od kilku do kilkunastu dni. Przed wniesieniem powództwa do Sądu, draft pozwu jest przesyłany do klienta, tak aby miał on możliwość zapoznania się z jego treścią i w razie potrzeby, by mógł zgłosić ewentualne uwagi. Najczęściej razem z pozwem wnosi się o zabezpieczenie po-wództwa poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kapitałowo – odsetkowych.

 8. odpowiedź Banku na pozew (ok. 3 miesiące). Po wniesieniu pozwu Sąd przesyła go do pozwa-nego Banku z jednoczesnym zobowiązaniem do wniesienia odpowiedzi na pozew. Etap ten zwykle zajmuje Sądowi oraz Bankowi ok. 3 miesięcy.

 9. replika na odpowiedź na pozew (2-3 miesiące). Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, nasi prawnicy wnoszą replikę na odpowiedź na pozew. Pismo to stanowi polemikę z argumentami pod-niesionymi przez Bank. W piśmie tym przekonujemy Sąd do tego, że umowa kredytu frankowego była nieprawidłowo wykonywana, bank stosował wadliwe kursy wymiany walut, naliczał spread, którego koszty przerzucał na kredytobiorców, a także podnosimy inne argumenty prawne, które przemawiają za nieważnością umowy kredytu.

 10. przesłuchanie świadków (3-5 miesięcy). Kolejnym krokiem jest przesłuchanie świadków. Świadkowie Ci najczęściej są powoływani przez bank i są to osoby, które pracowały w centrali banku lub bezpośrednio uczestniczyły w zawarciu umowy. Zwykle przesłuchanie świadków od-bywa się na piśmie poprzez przesłanie listy pytań. Gdy do sądu spłyną odpowiedzi, sąd wyznacza termin rozprawy.

 11. rozprawa i przesłuchanie stron (1-5 miesięcy). Termin rozprawy jest zwykle uzależniony od liczby spraw, które są prowadzone przez danego sędziego. Jeśli sędzia uczestniczy w dużej ilości spraw, na rozprawę trzeba poczekać nieco dłużej. W trakcie takiej rozprawy przesłuchiwani są kredytobiorcy frankowi. Pytania zwykle dotyczą tego, na co został zaciągnięty kredyt, jakie infor-macje zostały przekazane kredytobiorcom w momencie podpisywania umowy kredytu, czy kredy-tobiorcy byli informowani o tym, czym jest klauzula indeksacyjna, czym jest klauzula denomina-cyjna, czym jest spread walutowy, w jaki sposób może kształtować się kurs CHF w kolejnych la-tach itd. Po przesłuchaniu stron Sąd może zamknąć rozprawę i wydać wyrok.

 12. wyrok i uzasadnienie (ok. 2 miesięcy). Po zamknięciu rozprawy, sąd wydaje wyrok. Zwykle po wydaniu wyroku, prawnik kontaktuje się z klientami oraz wyjaśnia im znaczenie orzeczenia oraz to jakie będą kolejne kroki. Najczęściej w ciągu ok. 2 miesięcy sąd sporządza uzasadnienie wyroku, w którym w szczegółowy sposób wyjaśnia motywy rozstrzygnięcia.

 13. postępowanie apelacyjne (ok. roku). Wygrana sprawa frankowa w I instancji to duży sukces, niemniej jednak Banki niemalże zawsze się odwołują. W konsekwencji Sąd II instancji musi sprawdzić poprawność wyroku wydanego przez Sąd I Instancji. Jeśli wyrok został wydany zgodnie z prawem, to apelacja Banku zostaje oddalona, a Frankowicz ma prawomocny wyrok, który stwier-dza, że jego umowa jest nieważna oraz że może rozliczyć się z Bankiem ze spełnionych świadczeń.

 

Od powyższego schematu zdarzają się oczywiście wyjątki i niejednokrotnie zdarzało nam się zakończyć sprawę w I instancji w nieco ponad 4 miesiące, ale zdarzały się również sytuacje, w których na przesłanie pozwu drugiej stronie oczekiwaliśmy pół roku. W tym zakresie najwięcej zależy od tego, jak sprawie będzie działał sędzia.

Blog
o kredytach frankowych