Sprawozdanie z wykonania planu spłaty – darmowy wzór

Ustalenie planu spłaty przez Sąd to niezwykle istotny moment w postępowaniu upadłościowym. Plan spłaty to harmonogram spłat, w którym precyzyjnie i jasno wskazane są kwoty i wierzyciele, którym przysługują w konkretnych miesiącach. Planem spłaty wytyczona jest droga do oddłużenia upadłego. Samo ustalenie planu spłaty to jednak tylko połowa sukcesu. W dalszej kolejności należy wykonać plan spłaty.

Obowiązkiem upadłego jest przesyłanie co roku sprawozdania z wykonania planu spłaty. Do takiego pisma należy załączyć:

  1. dowody przelewów bankowych dokonywanych na rzecz wierzycieli przez wszystkie miesiące danego roku;
  2. kserokopię zeznania podatkowego za rok, którego dotyczy sprawozdanie. 


Sprawozdanie należy wysłać do Sądu prowadzącego Państwa sprawę 
DO 30 KWIETNIA!

Jest to bardzo proste pismo, do którego nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Mimo swojej prostoty jest jednak niezwykle ważne. Cyklicznie przesyłane sprawozdania stanowią właściwie jedyny dowód wykonywania planu spłaty. To na ich podstawie Sąd wydaje – po zakończeniu realizacji planu spłaty – postanowienie o oddłużeniu.

Poniżej umieszczamy wzór sprawozdania z wykonania planu spłaty do pobrania i samodzielnego wypełnienia w rozszerzeniach pdf oraz doc.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SPŁATY – PLIK DO POBRANIA:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:

I – Należy zacząć od wypełnienia nazwy miejscowości oraz daty, w której sporządza się sprawozdanie.

II – Następnie, należy uzupełnić nazwę Sądu i Wydziału oraz adres Sądu. W przypadku spraw z Poznania będzie to: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.

III – W polu “Upadły” należy wpisać swoje imię i nazwisko.

IV – Sygnatura akt znajduje się na dokumentach, które upadły otrzymuje z Sądu. W razie wątpliwości – radzimy zapytać o nią Syndyka. W sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – wszystkie sygnatury zaczynają się od “XI GUp” i różnią się numerami na końcu sygnatury.

V – W tytule pisma oraz w jego wstępie należy uzupełnić rok, którego dotyczy sprawozdanie oraz wpisać swoje imię i nazwisko.

VI – W punkcie 1. pisma należy wskazać rok, którego dotyczy sprawozdanie oraz uzupełnić kwotę osiągniętego w tym roku dochodu. Na dowód tego, należy dołączyć do pisma kserokopię zeznania podatkowego za rok, którego dotyczy sprawozdanie.

VI – Punkt 2. pisma to oświadczenie, które musi zostać w sprawozdaniu zawarte. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego można łatwo sprawdzić pod linkiem: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2022-roku,59,37.html lub wpisując to hasło do wyszukiwarki internetowej. WAŻNE – w przypadku, gdy nabyło się jakikolwiek składnik majątkowy przekraczający tę kwotę należy w piśmie wskazać co zostało nabyte oraz załączyć dowód nabycia. W styczniu 2023 roku wynosiło 6965,84 zł.

VII – W punkcie 3. pisma należy wypisać w podpunktach wszystkich wierzycieli, na rzecz których poczyniło się przelewy oraz uzupełnić kwotę tych przelewów. Na dowód, do pisma należy załączyć potwierdzenia realizacji tych wpłat, za wszystkie miesiące, których dotyczy sprawozdanie. WAŻNE – kwoty i nazwy wierzycieli muszą w 100% odpowiadać kwotom i nazwom wierzycieli uwzględnionych w planie spłaty! Potwierdzenia przelewów można z łatwością uzyskać w serwisie transakcyjnym banku, w którym posiada się konto, z którego dokonywało się przelewów.

VIII – PISMO NALEŻY PODPISAĆ CZYTELNYM PODPISEM ODRĘCZNYM

Po wypełnieniu pisma zgodnie z powyższą instrukcją należy je wysłać listem poleconym w wersji papierowej, pocztą na adres Sądu, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Należy pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu