Numery rejestracyjne pojazdów – czy są to dane osobowe?

Art. 4 RODO wskazuje iż: dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Numery rejestracyjne pojazdu są indywidualnymi numerami przypisanymi konkretnemu pojazdowi. Z tego powodu nie istnieje możliwość powtórzenia się numerów w innym pojeździe.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r., sygn. VII SA/Wa 1069/16 wskazuje że numer rejestracyjny pojazdu może pośrednio prowadzić do identyfikacji właściciela pojazdu. Jednak zdania doktryny na ten temat są podzielone. Odmienne stanowisko zajął WSA w Krakowie. W wyroku z 14 grudnia 2016 r., (sygn. II SA/Kr 1339/16), wskazał, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany, nie jest natomiast możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą – właściciela lub posiadacza pojazdu.

Nie powinno się zapominać, że numery rejestracyjne są przypisane do pojazdu, a nie do osoby. Należy mieć na uwadze, że pojazdy mogą być używane nie tylko przez właścicieli, ale również przez inne osoby, w szczególności jeśli mowa o samochodach flotowych, które należą do firmy, a nie do osoby fizycznej. W takim wypadku ustalenie właściciela pojazdu po numerach rejestracyjnych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Najnowsze orzeczenie w tej sprawie zostało wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny  11 kwietnia 2019 r. sygn.. akt. I OSK 1240/17. Nakazuje ono nie uznawać numerów rejestracyjnych za dane osobowe. Jednakże należy się spodziewać dalszych nieścisłości w tej kwestii, ponieważ sądy co jakiś czas zmieniają opinie na temat numerów rejestracyjnych.

A co w przypadku indywidualnych numerów rejestracyjnych, czyli takich, na których można zawrzeć wybrane litery i cyfry? Uznaje się, że są one danymi osobowymi, gdyż takie numery rejestracyjne są charakterystyczne i łatwo je powiązać z właścicielem pojazdu. Na przykład numery rejestracyjne F1 GSF. W związku z dużą rozpoznawalnością właściciela pojazdu, są to dane osobowe, ponieważ bez nadmiernego wysiłku można zidentyfikować osobę do której należy ten pojazd.

Podsumowując, aktualne orzecznictwo wskazuje, że numery rejestracyjne pojazdu nie są danymi osobowymi. Wobec tego przetwarzając wyłącznie numery rejestracyjne nie musisz spełniać obowiązków jakie nakłada na administratorów danych Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Należy pamiętać że opinia sądu może się w każdej chwili zmienić. Wskazane jest ciągłe śledzenie nowych orzeczeń w tej sprawie, bo stanowisko może w tym zakresie ulec zmiane.

Zobacz inne wpisy: