KRÓTKO I NA TEMAT…o procedurze reklamacyjnej w relacjach B2C i B2B

Przedsiębiorco! Zdajemy sobie sprawę, że w obrocie handlowym panuje bezwzględna zasada: czas to pieniądz. Dlatego też niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów, w których KRÓTKO I NA TEMAT przedstawimy Ci prawne aspekty procedury reklamacyjnej w relacjach B2C i B2B.

 

Wyjaśnimy Ci:

  • KRÓTKO – bez owijania w zawiłe sformułowania prawnicze i
  • NA TEMAT – omawiając konkretne problemy przedsiębiorców, z jakimi zetknęliśmy się w naszej pracy zawodowej

 

jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić proces reklamacji.

 

Nasze artykuły kierujemy do podmiotów profesjonalnych działających w łańcuchu sprzedaży towarów, a więc do sprzedawców, dystrybutorów i producentów.

 

Sprzedawcy – wyjaśnimy, jakie roszczenia może zgłosić w stosunku do niego konsument i na co zwrócić szczególną uwagę przy ich rozpatrzeniu.

Dystrybutorowi – czego może żądać od niego sprzedawca, gdy ten zgłosi wobec niego roszczenia regresowe z tytułu uznania reklamacji klienta.

Producentowi – jak kształtuje się jego odpowiedzialność w procesie reklamacji.

Zwrócimy Ci także uwagę na to jak poprawnie zredagować regulamin sklepu czy akt gwarancyjny – jakie klauzule warto umieścić, a czego należy w takich dokumentach unikać.

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i profilu na Facebooku, na którym  pojawiać się będą powiadomienia o nowych artykułach.

 

 

Dzisiaj KRÓTKO I NA TEMAT… o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców

czyli o Pakiecie Przyjazne Prawo i proponowanych w nim zmianach w prawie.

 

Pierwszy artykuł z serii dotyka ważnego dla sprzedawców zagadnienia planowanych zmian w prawie. Ważnych, bo dotyczących ochrony praw konsumenckiej. I tu już sprzedawcy powinni zaostrzyć swoją czujność. Konsument z uwagi na to, że posiada potencjalnie słabszą pozycję na rynku został silnie uprzywilejowany przez ustawodawcę i zaopatrzony w szereg uprawnień. Każde więc zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować dla niego dotkliwymi konsekwencjami.

 

 

Z naszych obserwacji wynika, że jedynie niewielka grupa sprzedawców, dystrybutorów i producentów zdaje się być świadoma czekających w czerwcu 2020 r. zmian w kodeksie cywilnym dających przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi możliwość  korzystania z praw konsumenta. Co prawda wielu  z nich obiło się o uszy pojęcie Pakietu Przyjazne Prawo, jednak w większości nie zdają sobie oni sprawy z  konsekwencji z nim związanych.

 

6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, w której wprowadzono możliwość korzystania z praw konsumenta dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w ramach pakietu  („PPP”) czyli Pakietu Przyjazne Prawo. Czym jest pakiet 3xP? Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: „Pakiet Przyjazne Prawoto kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu, których celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm.” Prawo do popełnienia błędu, wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie czy ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw to tylko niektóre z planowanych rozwiązań.

 

Dla sprzedawców istotne są zmiany dotyczące m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta w zakresie, w jakim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony konsumenckiej.

 

Obecnie zgodnie art. 22kodeksu cywilnego, „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

 

W projekcie ustawy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowano dodanie do powyższego artykułu nowego przepisu art. 22§ 2 o treści: „Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 

W ostatecznej wersji projektu zmiana ta nie została jednak uwzględniona. Ustawowa definicja konsumenta pozostaje więc na chwilę obecną bez zmian.

 

Rezygnacja z jednej istotnej zmiany nie oznacza jednak, że pozostałe modyfikacje przyjęte w ostatecznym projekcie ustawy uchwalonym w lipcu tego roku nie przysporzą sprzedawcom wielu praktycznych problemów.

 

Ustawodawca, pomimo tego, że nie zmienił kodeksowej definicji konsumenta, zdecydował się rozszerzyć przysługującą mu ochronę na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ochrona ta obejmie jednak tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.  W praktyce więc mamy do czynienia z powstaniem nowej „kategorii klientów”, którzy będą uprawnieni do korzystania z przywilejów konsumenckich, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dokonujących transakcji pozbawionych dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.Przedsiębiorcom przysługiwać będzie ochrona konsumencka zarówno w zakresie możliwości skorzystania z rękojmi za wady fizyczne towaru, lecz także odnośnie stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wyjaśnimy to na przykładzie:

Ewie prowadzącej własny salon fryzjerski popsuła się drukarka. Ewa będzie miała takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeżeli wykorzystuje urządzenie w salonie i rozliczyła jego zakup na koszt prowadzonej działalności. Co innego, gdyby dokonała zakupu artykułów fryzjerskich, a więc np. lokówki czy suszarki. Jako prowadząca działalność w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, traktowana będzie w tym przypadku jako przedsiębiorca i nie skorzysta z ochrony konsumenckiej.

Powyższy przykład pokazuje, że przedsiębiorca będzie traktowany jako konsument w zakresie określonym nową ustawą, gdy dokona czynności niezwiązanej z przedmiotem działalności określonej w CEIDG. Nie będzie ważne przy tym, czy dokonaną czynność potwierdzono wystawioną fakturą VAT.

 

W kolejnych artykułach przybliżymy Ci poszczególne regulacje, które wejdą w życie od 1 czerwca 2020 r., w tym bardzo ważne zmiany w procedurze rękojmi. Wyjaśnimy Ci również jakie opisana reforma pociągnie za sobą praktyczne konsekwencje i o czym należy już teraz pomyśleć, aby wspomniana reforma nie okazała się dla Ciebie niemiłą niespodzianką.

 

Zdaniem Prezesa UOKiK proponowana nowelizacja wywróci do góry nogami polskie prawo konsumenckie. Warto więc mieć świadomość jakie zmiany czekają sprzedawców i odpowiednio się do nich przygotować.