Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Na początku omówienia tematyki umorzenia udziałów chciałbym powiedzieć czym w ogóle jest ten proces i po co się go wykonuje. Otóż, umorzenie udziałów oznacza ich swoiste unicestwienie, zlikwidowanie. Jeżeli umorzone zostaną wszystkie udziały danego wspólnika przestaje on być wspólnikiem spółki.  Z umorzeniem udziałów wiąże się zazwyczaj obniżenie kapitału zakładowego w spółce, które musi zostać zgłoszone do rejestru- pamiętaj że w takim przypadku należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu w formie aktu notarialnego o spełnieniu wszystkich warunków związanych z umorzeniem udziałów. Spółka może jednak wypracować czysty zysk  następstwie czego umorzenie udziałów nie spowoduje obniżenia kapitału zakładowego.

Umorzenie udziałów dokonywane jest zatem w celu wygaśnięcia określonej części praw i obowiązków wspólnika.

Umorzenie udziałów możliwe jest po łącznym spełnieniu warunków:

 • mowa spółki musi przewidywać taką możliwość,
 • Spółka musi być zarejestrowana,
 • wspólnicy muszą podjąć uchwałę (choć istnieje sposób na umorzenie udziałów bez dokonywania uchwały wspólników, o czym poniżej)

Wyróżniamy aż trzy tryby umorzenia udziałów

 1. Umorzenie dobrowolne
 2. Umorzenie przymusowe
 3. Umorzenie na podstawie umowy spółki (podtyp umorzenie przymusowego)

Każdy z tych trybów różni się od siebie. Warunkiem wspólnym pozostaje jednak konieczność zamieszczenia stosownego zapisu w umowie spółki. Jeżeli w Twojej umowie spółki nie ma takiego zapisu, warto już teraz dokonać stosownej zmiany i być może uniknąć wielu problemów w przyszłości. Jeżeli nie wiesz jak dokonać zmiany umowy, lub jak powinien brzmieć jej zapis, napisz lub zadzwoń, z chęcią pomogę.

Co do zasady koniecznym jest też powzięcie stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Uchwała taka musi wskazywać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (wspólnik może jednak zgodzić się na umorzenie udziału bez wynagrodzenia). W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie co pozwoli na wykazanie celu jaki przyświecał wspólnikom w podjęciu tej decyzji w razie ewentualnego sporu sądowego o uchylenie uchwały.

Czym różnią się poszczególne rodzaje umorzeń?

Umorzenie dobrowolne- jak sama nazwa wskazuje likwidacja udziałów odbywa się za zgodą wspólnika. Spółka nabywa udziały od byłego wspólnika, któremu wypłacane jest wynagrodzenie. Wspólnik może jednak nie być zainteresowany spłatą zwłaszcza gdy w spółce nie ma na to środków, a wspólnicy decydują się, że pozostała część udziałów wspólnika zostanie uprzywilejowana czy też przyznane mu zostaną osobiste uprawnienia np. do wyboru jednego członka zarządu. Wspólnik musi jednak wyrazić zgodę na „darmowe” umorzenie udziałów w sposób wyraźny, najlepiej na piśmie.

Umorzenie przymusowe odbywa się bez zgody wspólnika. Wspólnik przystępując do spółki musi zapoznać się z umową spółki, która określa przesłanki i tryb umorzenia przymusowego udziałów. Przepisy KSH nie mówią jakie są przesłanki umorzenia przymusowego udziałów, pozostawiając w tej kwestii decyzję wspólnikom. W orzecznictwie podkreśla się, że umorzenie przymusowe może mieć charakter sankcyjny (przyczyny zawinione przez wspólnika) lub też może być przewidziane na wypadek wystąpienia innych przyczyn (niezawinionych) związanych z osobą wspólnika. Określenie wyraźnych przesłanek umorzenia odróżnia tą instytucję od instytucji wyłączenie wspólnika o czym pisałem w tej części bloga).

Umorzenie na podstawie umowy spółki (podtyp umorzenia przymusowego)- umorzenie takie ma charakter wyraźnie sankcyjny np. w związku z naruszenie zakazu konkurencji wspólnika, który musi być wyraźnie ustanowiony w umowie spółki. W takim przypadku stosuje się przepisu o umorzeniu przymusowym, z tym wyjątkiem jednak, iż decyzję o umorzeniu udziałów podejmuje samodzielnie zarząd, a nie wspólnicy. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z drogi umorzenia udziałów bez uchwały wspólników zdarzenie sankcyjne takie musi być opisane w umowie spółki na tyle szczegółowo i wyczerpująco, aby możliwe było obiektywne stwierdzenie jego nastąpienia.

Chwila umorzenia udziałów

Likwidacja udziałów następuję w przypadku dobrowolnego udziału z chwilą nabycia udziałów przez spółkę, w przypadku przymusowego umorzenia z chwilą powzięcia uchwały, zaś w sytuacji umorzenia na podstawie umowy spółki z mocy prawa z chwilą ziszczenia się zdarzenia.

Czynności wykonawcze

Tak jak zaznaczyłem na początku wpisu, umorzenie udziału powoduje wygaśnięcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z umorzonego udziału. Po dokonaniu czynności, zarząd musi dokonać odpowiedniego wpisu do księgi i zmian w KRS.

Masz pytania dotyczące umorzenia udziałów? A może w Twojej spółce istnieją inne problemy pomiędzy wspólnikami, członkami zarządu? Napisz, lub zadzwoń.

Jesteś wspólnikiem w spółce? – nie bądź bierny, kontroluj jej działanie. Masz do tego prawo!

Zakupiłeś udziały spółki ale nie wiesz co dzieje się w spółce i jak kontrolować działania zarządu i pozostałych wspólników? Bardzo wiele osób boryka się z podobnym problemem jak ty. Da się temu jednak zaradzić.

Często w swojej pracy prawnika, spotykam się ze wspólnikami spółek, którzy otwarcie mówią, iż chcieliby wiedzieć więcej o swojej spółce. Choć osoby te są właścicielami spółki to często nie wiedzą jakie transakcje są w niej podejmowane, jak wygląda stan finansowy spółki, czy spółce nie grozi upadłość (więcej na temat upadłości spółki i jej konsekwencjach, głównie dla zarządu,  w kolejnym wpisie). Dlatego zachęcam do większej kontroli spółki i podejmowania aktywnych działań, nawet w sytuacji gdy spotykasz się z odmową zarządu np. wglądu do ksiąg i dokumentów spółki.

Przykład z życia

W ubiegłym tygodniu przyszedł do mnie klient- wspólnik dość sporej spółki budowlanej (jej kapitał zakładowy przekraczał kwotę 1 000 000 złotych, a wspólników było ponad 30). Wspólnik od dłuższego czasu przeczuwał, że w spółce nie dzieje się dobrze albowiem umowy zawierane przez zarząd nie przynoszą planowanych rezultatów. Analizując sytuację wspólnika zdziwiło mnie, że nikt do tej pory w spółce nie pomyślał o tym aby ustanowić Radę Nadzorczą, choć w przypadku spółki x jest to obowiązek. Podjęliśmy więc działania w celu ustanowienia Rady Nadzorczej (ale o tym jak ją ustanowić i po co w ogóle jest ten organ opowiem w kolejnym wpisie). Do czasu ustanowienia Rady wspólnik chciał jednak przejrzeć akta spółki i samodzielnie skontrolować spółkę.

Co mu poleciłem? Skorzystanie z prawa tzw. indywidualnej kontroli. Co zrobiliśmy gdy wspólnikowi najpierw nie udzielono odpowiedzi a następnie odmówiono uchwałą wglądu w akta? Skierowaliśmy wniosek do sądu rejestrowego, który zobowiązał zarząd do udzielenia wyjaśnień i udostępnienia dokumentów. Dzięki temu Pan Tomasz uzyskał dostęp do dokumentacji i zauważył nieprawidłowości w spółce. W chwili obecnej wyjaśniamy tą sytuację i zobaczymy czy uda się rozwiązać problem w ramach mediacji czy koniecznym będzie skierowanie pozwu do sądu przeciwko członkom zarządu (więcej na temat odpowiedzialności odszkodowawczej zarządu w następnych wpisach).

Dobrze, ale na czym polega tzw. indywidualne prawa kontroli spółki?

Prawo kontroli zostało przewidziane przez ustawodawcę w art. 212 ksh. Zgodnie z tym przepisem każdy wspólnik ma prawo samodzielnie bądź też razem z upoważnioną osobą (najczęściej prawnikiem lub ekonomistą który zna podstawy funkcjonowania spółki) przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swojego użytku bądź też żądać wyjaśnień od zarządu.

Zgodzimy się jednak chyba wszyscy, że w dużej spółce, gdyby każdy wspólnik chciał nagle przeglądać akt mogłoby to doprowadzić do utrudnienia jej pracy. Kodeks i orzecznictwo dopuszcza zatem możliwość ograniczenia tego prawa lub jego całkowitego wyłączenia w przypadku ustanowienia Rady Nadzorczej.

Co jednak jeśli zarząd odmówi nam wglądu w akta? Czy możemy go zmusić aby jednak udostępnił nam akta?

Możemy. Jeżeli zarząd odmówi nam wyjaśnień lub udostępnienia wglądu do akt i dokumentów uznając, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce szkodę, możemy żądać rozstrzygnięcia naszego sporu uchwałą wspólników. Uchwał musi zostać powzięta w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

A co jeśli również wspólnicy odmówią nam wglądu w akta?

W takim przypadku pozostaje nam już tylko złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązania zarządu do udzielenia wyjaśnień lub  udostępnienia dokumentów. Wniosek składamy w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o uchwale lub braku jej powzięcia i należycie go uzasadniamy.

Zastanawiasz się jak napisać wniosek? Jakie argumenty w nim podnieść? Jak skontrolować pozostałych wspólników i spółkę? Napisz lub zadzwoń, z chęcią pomogę.

Gdy Twój wspólnik upadnie

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć tematy wpływu ogłoszenia upadłości wspólnika na dalsze trwanie spółki jawnej oraz wzajemnych relacji pomiędzy ogłoszeniem upadłości spółki a ogłoszeniem upadłości jednego ze wspólników.

Zacznijmy od początku. Zgodnie z art. 58 ksh rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki;  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika: prawomocne orzeczenie sądu.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło zatem, iż upadłość wspólnika oznacza automatyczny koniec spółki. Tak jednak nie jest. Ustawodawca wprost w art. 64 ksh wskazuje, iż pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Warto zatem zadbać już w momencie zawierania umowy spółki, aby w jej treści znalazł się zapis zabezpieczający dalsze istnienie spółki.

No dobrze ale zapytasz jak jest w sytuacji odwrotnej, gdy to spółka ogłosi upadłość. Czy oznacza to, że wspólnicy również ją ogłosili?

Otóż nie. Ogłoszenie upadłości spółki nie jest równoznaczne z ogłoszeniem upadłości jej wspólników. Sąd Najwyższy w uchwale z 5 sierpnia 2004 roku  (III CZP 41/04, MoP 2005, Nr 19) orzekł, że: „W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie uzasadnia uwzględnienia wniosku wspólnika o ogłoszenie jego upadłości, jeżeli wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich wierzytelności”.

Jakie ma to znaczenie dla Ciebie jako dla wspólniku?

Otóż jak już wiesz, ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie powoduje upadłości wspólników tej spółki. Wspólnicy spółki nadal zatem odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, nie mogą przy tym powołać się wobec wierzycieli spółki na korzystne dla spółki skutki upadłości. 

Pamiętaj zatem, że jeżeli decydujecie się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, warto również zastanowić się na wnioskiem o ogłoszeniem upadłości Ciebie jako wspólnika, o ile wierzyciel wniósł o zaspokojenie swoich roszczeń z Twojego majątku osobistego.

Pamiętaj o jeszcze jednym: Występując ze spółki jawnej tracisz równocześnie zdolność upadłościową. Dlatego, jeżeli zależy Ci na zgłoszeniu wniosku zrób to jeszcze w momencie kiedy jesteś wspólnikiem spółki. Potem może być za późno…

Po więcej informacji o upadłości, zwłaszcza upadłości konsumenckiej zapraszam na bloga wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, Marcina Nowojskiego, który przeprowadził nie jedną udaną upadłości i który pomógł rozpocząć nowe życie nie jednemu Polakowi.

Kliknij tutaj aby przejść do bloga prawnika i ekonomisty Marcina Nowojskiego, pt.: Upadłość Konsumencka w Praktyce.ścią

Założenie i rejestracja spółki z.o.o.- na to zwróć uwagę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularna forma spółki. Jej utworzenie wymaga jednak szeregu czynności, które budzą wątpliwości przedsiębiorców nie znających skomplikowanych przepisów prawa gospodarczego.

Wyróżniamy dwie formy rejestracji spółki- tradycyjną i elektroniczną.

1.W klasycznej (tradycyjnej) formie założenia spółki, wymagane jest:

a) zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego , w której założyciele spółki określą:

 • nazwę i adres siedziby,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego
 • to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony.

To podstawowe postanowienia spółki. W praktyce jednak aby uniknąć sporów w przyszłości, prawnicy zawierają szereg postanowień umownych zabezpieczających interesy poszczególnych wspólników np. ustanawiają organ kontrolny w postaci Rady Nadzorczej, ustalają kwestię: tzw. przymusowego umorzenia udziałów, podwyższenia kapitału zakładowego bez formy aktu notarialnego, przyznania korzyści poszczególnym wspólnikom lub obowiązków, wstąpienia do spółki nowego wspólnika, dziedziczenia udziałów.

Przed wizytą u notariusza warto skorzystać z porady specjalisty prawnika i przygotować szczegółową umowę która zabezpieczy Twoje interesy na przyszłość. Ważne jest zatem aby już na początku zawiązywania umowy spółki ustalić kwestie reprezentacji spółki, sytuacji związane z dobrowolnym i przymusowym wystąpieniem wspólnika ze spółki, wewnętrzne zasady ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej, zasady reprezentacji oraz zasady prowadzenia spraw w spółce. 

Pamiętaj, iż w momencie zawarcia umowy spółki powstaje spółka w organizacji, która jest przedsiębiorcą. Od tego momentu spółka może już pozywać i być pozywana, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie posiada jednak jeszcze osobowości prawnej.

b. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego w kwocie minimum 5.000 zł. Wkładem do spółki z.o.o. mogą być zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne. Wkładem nie może być jednak praca i świadczenie usług.

c. ustanowienie władz spółki- zasadniczo konieczne jest powołanie zarządu, czasem jednak koniecznym jest również ustanowienie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, o czym wspólnicy często zapominają. Warto już na początku ustalić kwestię reprezentacji tzn. który z członków zarządu może działać sam a który tylko z innym lub z prokurentem.

d. wpis do rejestru- wpisu do rejestru musi zostać zgłoszony w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

Wpis do KRS wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu formularzy, a także dołączeniem: umowy spółki, oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wniesione w całości, dowodu ustanowienia organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego, podpisania przez wszystkich członków zarządu listy wspólników, dołączenie adresów członków zarządu.

PAMIĘTAJ: nie korzystaj z prostych wzorów umów jakie znajdziesz w internecie. Oczywiście zarejestrujesz spółkę, jednak jeżeli już  na początku działalności nie zabezpieczysz swoich interesów,  narazi Cię to na straty i konflikty (ze wspólnikami, zarządem, osobami trzecimi) w przyszłości.

2. Forma elektroniczna

W 2012 roku utworzony nową możliwość utworzenia spółki z.o.o. przez Internet. Cała procedura założenia spółki trwa zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny. Zawiązanie spółki i jej rejestracji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Umowa spółki sporządzana jest jednak z wykorzystaniem wzorca umowy (takiego samego dla wszystkich, uniwersalnego, nie dostosowanego do potrzeb danego rodzaju spółki), bez formy aktu notarialnego. Do podpisania dokumentów wystarczy jednak zwykły podpis elektroniczny.

Założenie spółki w tzw. S24 jest zatem bardzo szybie i stosunkowo proste. Jednak skorzystanie z ogólnego wzorca umowy, często powoduje konflikty w przyszłości. Wszyscy chyba się zgadzamy, że inną specyfikę pracy ma np. spółka budowlana od spółki sprzedającej meble- inaczej w praktyce kreuje się przecież kwestia odpowiedzialności, zobowiązań wspólników do osobistego działania, ponoszenia ryzyka, występowania i przystępowania do spółki. Pamiętaj, że korzystając z formy elektronicznej nie możesz również wnieść do spółki wkładów niepieniężnych.

W swojej praktyce odradzam zakładania spółki w formie elektronicznej (chyba że komuś bardzo mocno zależy na czasie). Warto poświęcić kilka godzin aby przeanalizować przyszłą działalność z prawnikiem, sformować zapisy dostosowanych do potrzeb Twojej firmy a następnie udać się do notariusza z gotowym projektem i uniknąć problemów w przyszłości. Klienci którzy założyli spółkę w S24 i tak zazwyczaj po kilku miesiącach udają się do rejenta by wprowadzić zmiany do umowy. Różnica kosztów pomiędzy formą tradycyjną a elektroniczną nie jest znaczna, a pozwala uniknąć wielu problemów w przyszłości.

I pamiętaj: przed planowaną rejestracją spółki spójrz do KRS i zobaczy czy planowana nazwa firmy nie jest zarezerwowana już dla innego podmiotu. W takiej sytuacji bowiem KRS odmówi dokonania wpisu.

Wyłączenie wspólnika spółki jawnej i komandytowej

W spółkach osobowym, podobnie jak w spółkach kapitałowych często dochodzi do konfliktów. Częstym podłożem problemów są konflikty finansowe, niemożność osiągnięcia celu gospodarczego spółki, itd. Zdarza się również, że wspólnik działa na szkodę spółki, podejmuje działalność konkurencyjną, popełnia przestępstwo na szkodę spółki lub innego wspólnika. Wtedy jedynym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 63 ksh. Ustawodawca we wspomnianym artykule w paragrafie 1 statatuuje prawo każdego wspólnika spółki jawnej (przepisy te wobec braku odrębnej regulacji mają również zastosowanie do spółki komandytowej) do żądania rozwiązania spółki przez sąd. Aby sąd uwzględnił wniosek o rozwiązanie spółki musi stwierdzić, iż istnieją ku temu tzw. ważnych powody.

Ustawodawca nie określił co oznacza zwrotu ważnych powodów. Komentatorzy przyjmują, iż ważne powody mogą mieć charakter obiektywny, np. trwała niemożność osiągnięcia celu gospodarczego spółki, trwała niezdolność do konkurowania na rynku, lub subiektywny, tj. podmiotowy, odnoszący się do osoby wspólnika.  Sąd każdorazowo ocenia, czy celowym dalsze istnienie spółki. Tytułem przykładu wskazać należy, iż Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał np. iż brak wzajemnego zaufania i zły stosunek wspólników uniemożliwiający współpracę stanowi ważną przyczynę rozwiązania spółki. .Wyrok w sprawie z art. 63 KSH ma charakter konstytutywny i wywołuje skutki ex nunc co oznacza, iż wyrok taki kreuje rzeczywistość od momentu jego uprawomocnienia się.

Co jednak w sytuacji gdy wspólnicy nie chcą rozwiązywać spółki a jedynie „usunąć” niechcianego wspólnika?

W takim przypadku gdy istnieją ważne powody po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.Istotnym jest, że przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż wspólnicy nie mogą go zmienić w umowie spółki.

Co „ważne powód” uzasadniający wyłączenie wspólnika, nie jest utożsamiany z „ważnym powodem” uzasadniającym rozwiązanie spółki. W tym przypadku chodzi bowiem o uzdrowienie sytuacji w spółce w skutek usunięcia wspólnika a nie o całkowite zaniechanie dalszego prowadzenia spółki. Tytułem przykładu jako ważne powody wskazuje się: naruszenie zakazu konkurencji naruszenie przez wspólnika istotnych obowiązków wobec spółki rozmyślnie lub przez ciężkie niedbalstwo, nadużywanie firmy spółki celem przysporzenia sobie samemu korzyści, nieuczciwe lub niedbałe prowadzenie spraw spółki albo dokonywanie w imieniu spółki transakcji prawnie zabronionych lub przestępczych, dokonanie czynów na szkodę innego wspólnika, a w szczególności popełnienie przestępstwa, np. zniesławienie, obrażenie lub pobicie wspólnika[3]. Nie wszystkie przyczyny muszą być jednak zawonione, ważnym powodem może być również długotrwałą choroba, opuszczenie kraju, kalectwo.

Cały czas jednak pisze o sytuacji w której to większość wspólników nie „dogaduje się” z innym wspólnikiem. Bywają jednak  sytuacje w których to wspólnik, któremu np. regularnie odbierane jest np. prawo do udziału w zyskach przez pozostałych wspólników decyduje się na odejście ze spółki. W takim przypadku również jemu przysługuje powództwo o wystąpienie ze spółki. Spółka osobowa opiera się wszakże na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu swoich praw.

Jako prawnik doradzam aby już w umowie spółki, przyszli wspólnicy precyzowali, jakie powody uważają za ważne w rozumieniu art. 63 § 1 k.s.h. i jakie uprawniają do złożenia wniosku o wyłączenie wspólnika.

Pamiętaj, z powództwem należy wystąpić jak najszybciej od powstania przyczyny. W innym bowiem przypadku Sąd może dojść do przekonania, iż dany powód nie był dostatecznie ważny skoro postanowiłeś z nim czkać bardzo długo.

Gdzie kierować pozew?

Spory o rozwiązanie spółek jawnych są sprawami gospodarczymi, rozpoznawanymi przez sądy gospodarcze w trybie procesowym. Sądami właściwymi rzeczowo jest co do zasady sąd rejonowy, chyba że wartość przedmiotu spory (która oblicza się jako wartość udziału wspólnika) przekracza 75 tysięcy złotych, wtedy właściwy jest sąd okręgowy. Sąd miejscowo właściwy to sąd siedziby spółki. Z pozwem powinni wystąpić wszyscy pozostali wspólnicy którzy chcą wyłączenie wspólnika, lub wspólnik przeciwko pozostałym, gdy żąda tego on.

Czy żądanie wyłączenie wspólnika ze spółki jest jedynym rozwiązaniem dla wyjścia wspólnika ze spółki? Oczywiście nie. O tym jakie są inne sposoby odejścia w kolejnym moim wpisie.

Masz pytania? Zastanawiasz się odejść ze spółki lub jak zażegnać spór w Twojej spółce? Pisz, dzwoń.

1 2 3