Wskazówki Prezesa UODO w zakresie monitoringu wizyjnego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w ramach swojej działalności edukacyjnej przygotował i opublikował na swojej stronie internetowej wskazówki dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego. Warto się z nimi zapoznać, gdyż zawierają kilka praktycznych rad, w jaki sposób zorganizować u siebie monitoring, by był on zgodny z prawem.

Prezes UODO w opublikowanych wskazówkach kilkukrotnie podkreślił, że administratorzy powinni niezwłocznie podjąć działania, tak by wykazać co najmniej dążenie do zapewnienia zgodności monitoringu z obowiązującym prawem. Zapowiedział także kontrole weryfikujące wypełnianie zasad stosowania monitoringu wizyjnego przewidzianych w RODO oraz przepisach szczególnych.

Podstawową kwestią związana z monitoringiem jest to, by administratorzy zweryfikowali czy przyjęte przez nich zasady funkcjonowania monitoringu w ogóle uzasadniają obserwację osób. Uzasadnieniem takim może być potrzeba zapewnienia ochrony osób i mienia, na co wskazuje Trybunał Sprawiedliwości UE. Każdorazowo musi to się jednak wiązać z poszanowaniem praw i wolności osoby obserwowanej oraz wypełnianiem obowiązków ustawowych administratora. W praktyce oznacza to, że monitoring może być wprowadzany wtedy, kiedy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Po drugie Prezes UODO wymaga od administratora by przy organizacji monitoringu wizyjnego wziął pod uwagę zasady ograniczenia celu i minimalizacji, co sprowadza się do ograniczenia obszaru monitorowania do niezbędnego zasięgu. Administrator powinien powstrzymywać się od prowadzenia monitoringu w obszarach wrażliwych, takich jak przebieralnie i toalety. Prowadzenie monitoringu obejmującego obszar sąsiednich posesji może zostać także uznane za nieproporcjonalne. Także rejestracja dźwięku może zostać uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych.

Konieczne jest także by administrator realizował wobec osoby obserwowanej obowiązek informacyjny, dbając o to by był on spełniony w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator powinien na swoim terenie poinformować osoby, które potencjalnie mogą zostać nim objęte, że monitoring jest stosowany i jaki obszar jest nim objęty. Ponadto powinien on podać swoją nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania i inne informacje ujęte w art. 13 RODO.

Opublikowane wskazówki zawierają także przypomnienia, że administrator powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe oraz prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych i zastosowane środki techniczne i organizacyjne, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Materiał można odszukać i pobrać na stronie internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/354