Kim jest syndyk masy upadłościowej i czym różni się od komornika

Syndyk jest bardzo ważną osobą w postępowaniu upadłościowym. W przypadku upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jego udział jest nieunikniony. Mimo to tzw. osoby upadłe nie mają pełnej wiedzy kim w zasadzie jest syndyk i czym się zajmuje. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie osoby syndyka oraz jego roli we właściwym postępowaniu upadłościowym. Syndyk zajmuje się co do zasady obsługą postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Syndyk dokonuje czynności prawnych w imieniu własnym, lecz na rachunek upadłego. Działania te będą przynosiły zatem określone skutki upadłemu konsumentowi.

Aby zostać syndykiem należy w pierwszej kolejności zdobyć licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Syndyka nie należy mylić z komornikiem. Są to dwie różne funkcje. W postępowaniu upadłościowym nie występuje komornik.  

Art. 2 i 3 ustawy o komornikach sądowych stanowi, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje m. in. orzeczenia sądowew sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń. 

Syndyk zaczyna swoją pracę w zasadzie z momentem ogłoszenia upadłości.W praktyce po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można spodziewać się kontaktu ze strony syndyka w ciągu około dwóch tygodni. Termin ten nie jest jednoznacznie określony w ustawie Prawo upadłościowe, jednakże na podstawie dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, iż czas ten jest wystraczający do podjęcia przez syndyka pierwszych czynności.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Sąd rozpoznający sprawę wyznacza osobę syndyka. Wnioskodawca nie ma wpływu na wyznaczenie osoby syndyka ani też nie może wskazać określonej osoby mającej takie uprawnienia do występowania w określonym postępowaniu.

Na marginesie, wskazać należy, że z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zatrzymuje się naliczanie odsetek. Jest jedna z wielu różnić – odróżniających postępowanie egzekucyjne od upadłościowego.

Odnosząc się natomiast do kwestii prowadzonych i niezakończonych egzekucji przed dniem ogłoszeniem upadłości to z chwilą wydania dla wnioskodawcy korzystnego rozstrzygnięcia postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Następnie po uprawomocnieniu się orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, postępowania egzekucyjne zostają umorzone również z mocy prawa.

Pamiętaj również, że postępowanie dotyczące upadłego konsumenta ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do oddłużenia, zaś postępowanie egzekucyjne ma na celu wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela.

W kolejnym artykule zostaną przedstawione najważniejsze czynności syndyka.