Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to instytucja, która pozwala spłacić kredyt bez żadnych opłat czy prowizji. Kredyt nie kosztuje nic- darmowy kredyt. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, umowa musi być obarczona ściśle określonymi wadami. Dziś opowiadamy o wadach w umowach konsumencki, a także o tym kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego, do jakich umów ma zastosowanie?

Aby móc zastosować sankcje kredytu darmowego umowa kredytowa musi zawierać wady określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Kwota kredytu konsumenckiego nie może być wyższa niż  255 500 złotych, umowa nie może być starsza niż z 18 grudnia 2011 roku. 

Darmowy kredyt dla konsumentów

Przepisy prawne zapewniają konsumentom szeroką ochronę w różnych obszarach. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są objęte szczególnym zakresem ochrony, także w kontekście kredytów i spraw finansowych. 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. A więc konsument to najprościej rzecz ujmując osoba fizyczna. Nie jest nią osoba prawna ani tzw. ułomna osoba prawna. Spółka nigdy nie będzie konsumentem. Konsumentem jest osoba, która dokonuje czynności prawnej,  a więc w naszym przypadku zawiera umowę. O tym czy ktoś jest konsumentem czy też nie decyduje moment zawarcia umowy. Umowa nie może mieć związku z działalnością gospodarczą. 

Wady w umowach kredytowych prowadzące do sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego ma miejsce w sytuacji, gdy kredytodawca dopuszcza się precyzyjnie określonych naruszeń. Główne wady kredytów prowadzące do sankcji kredytu darmowego zostały wyszczególnione w art. 45 ustawa o kredycie konsumenckim. O jakich wadach mowa? 

 • Zawarcie umowy kredytu bez przestrzegania formy pisemnej lub innej szczególnej formy.
 • Brak określenia w umowie danych identyfikujących konsumenta, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, stopy oprocentowania, warunków jej stosowania, okresów, warunków i procedur zmiany stopy oprocentowania, a także rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta w dniu zawarcia umowy.
 • Nieudostępnienie informacji o zasadach i terminie spłaty kredytu, kolejności zaliczania rat kredytu na poczet należności, innych kosztach związanych z umową, rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany i innych opłatach z tytułu zaległości.
 • Niepoinformowanie o sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, terminie, sposobie i skutkach odstąpienia konsumenta od umowy, a także prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem i procedurze tej spłaty, wraz z informacjami o prawie kredytodawcy do uzyskania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Nieudostępnienie w umowie o kredyt wiązanym, formie odroczonej płatności lub umowie o kredyt konsumencki przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku zwłoki konsumenta, opisu towaru lub usługi, ceny nabycia, informacji o limicie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegającym spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy, całkowitym koszcie kredytu, możliwości żądania spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta oraz opłatach od momentu zawarcia umowy i warunkach ich zmiany.
 • Przekroczenie dopuszczalnej łącznej kwoty opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienie.
 • Przekroczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu

Czy każda umowa kredytu jest wadliwa i może prowadzić do sankcji kredytu darmowego?

Nie, nie każda umowa kredytu jest automatycznie wadliwa ani nie prowadzi do sankcji kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kredytodawca narusza określone przepisy prawa kredytowego, a konsument decyduje się skorzystać z tego środka ochrony. Nasza doświadczenie pokazuje jednak, że nawet ponad 70 % umów może być wadliwych. 

Wadliwość umowy kredytowej może wynikać z różnych czynników, takich jak brak wymaganych informacji, nieprawidłowe sformułowania klauzul, naruszenia przepisów dotyczących informacji dla konsumenta, czy inne nieprawidłowości zgodnie z obowiązującym prawem. Jednak samo zawarcie umowy kredytowej nie oznacza automatycznie, że jest ona wadliwa.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konsument musi udowodnić, że kredytodawca naruszył określone przepisy, co skutkuje zastosowaniem sankcji, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kredytowego. Warto zauważyć, że tego rodzaju kwestie są bardzo konkretne i zależą od szczegółów danej umowy oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Zawsze polecamy skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie kredytowym. Nasza kancelaria od lat świadczy usługi prawne na rzeczy kredytobiorców złotowych oraz frankowych. 

Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Przepis art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim reguluje sankcję kredytu darmowego, która polega na złożeniu bankowi przez konsumenta, będącego kredytobiorcą, pisemnego oświadczenia. Choć ustawodawca nie określił precyzyjnie treści oświadczenia, istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione:

 • Jednoznaczne wskazanie, że celem konsumenta jest skorzystanie z sankcji kredytu darmowego oraz podanie wszelkich informacji umożliwiających identyfikację kredytobiorcy (szczególnie imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz zobowiązania kredytowego, takie jak numer umowy zawartej z bankiem.
 • Określenie okoliczności uzasadniających skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Takie oświadczenie powinno zostać podpisane i przesłane  listem poleconym lub złożenie osobiście w oddziale banku lub przy pomocy bankowości elektronicznej. 

Oświadczenie stanowi kluczowy dokument w kontekście sankcji kredytu darmowego, a kancelaria zajmująca się tego rodzaju sprawami powinna charakteryzować się dużym doświadczeniem w obszarze obsługi kredytobiorców. Brak doświadczenia może utrudnić skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego oraz związanych z nią konsekwencji.

Co kluczowe oświadczenie o sankcji kredytu darmowego musi zostać złożone nie później niż w ciągu roku od wykonania umowy

Co można zyskać na sankcji kredytu darmowego?

Jeśli konsument zdecyduje się skorzystać z  sankcji kredytu darmowego, może uzyskać szereg  korzyści:

 • darmowy kredyt: Konsument może mieć możliwość uniknięcia jakichkolwiek kosztów związanych z kredytem, takich jak opłaty czy odsetki, które w normalnych warunkach byłyby wymagane.
 • zwrot już zapłaconych kosztów: W przypadku, gdy konsument już uiścił pewne opłaty czy raty kredytowe, skorzystanie z sankcji może skutkować zwrotem tych już poniesionych kosztów.

Czy bank dobrowolnie wypłaci środki?

Nasze doświadczenie pokazuje, iż bank nie zwróci dobrowolnie środków ani nie uzna złożonego oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego wymaga staranności i zrozumienia, jakie konkretnie korzyści mogą wyniknąć dla danego konsumenta w danej sytuacji. Spór z bankiem najczęściej kończy się procesem sądowym, który nie jest prosty i wymaga wiedzy prawnej

Ile kosztuje proces – sankcja kredytu darmowego?

Koszty związane z procesem sankcji kredytu darmowego mogą być zróżnicowane i zależą od sytuacji prawnego danego klienta. 

Jeśli konsument decyduje się skorzystać z usług prawnika w celu złożenia skutecznego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, to będą związane z tym koszty związane z honorarium prawnika. Koszty te mogą się różnić w zależności od doświadczenia, lokalizacji i renomy prawnika.

Opłaty sądowe: Jeśli proces wymaga złożenia dokumentów w sądzie lub zaangażowania sądu, mogą wystąpić opłaty sądowe, których wysokość zależy od wysokości kredytu oraz roszczenia

Zazwyczaj całość opłat mieści się w granicach 3- 4 tys złotych. 

Sankcja kredytu darmowego – podsumowanie 

Artykuł omawia sankcję kredytu darmowego, która może zostać zastosowana w przypadku naruszenia określonych przepisów przez kredytodawcę. Według artykułu, konsument może skorzystać z tej sankcji, jeśli kredytodawca nie przestrzega formy umowy kredytowej lub nie dostarcza istotnych informacji, takich jak identyfikacja konsumenta, warunki kredytu, czy roczna stopa oprocentowania.

Oświadczenie konsumenta jest kluczowym elementem, które inicjuje sankcję kredytu darmowego. W artykule wskazano, że oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać na zamiar skorzystania z sankcji, zawierać istotne informacje identyfikacyjne oraz przedstawiać okoliczności uzasadniające skorzystanie z tej opcji.

Ważnym punktem jest również podkreślenie, że prawo do sankcji kredytu darmowego przysługuje konsumentowi jedynie w ciągu roku od dnia wykonania umowy. Po upływie tego terminu możliwość skorzystania z sankcji wygasa.

Doświadczenie kancelarii zajmującej się obsługą kredytobiorców jest kluczowe dla skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Bez właściwego wsparcia trudno efektywnie wykorzystać tę opcję i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z umową kredytową.

W skrócie, sankcja kredytu darmowego stanowi środek ochronny dla konsumentów w przypadku naruszeń ze strony kredytodawcy, a skuteczne skorzystanie z niej wymaga złożenia precyzyjnego oświadczenia oraz ewentualnej pomocy specjalistycznej kancelarii prawnej.

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa kredytowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga kredytobiorcom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków.


DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny
e-mail: d.ostaszewski@legal.pl
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: