Ogłoszenie upadłości a roszczenia wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest funduszem celowym utworzonym w 1994. Co do zasady, pracodawca jest obowiązany opłacać składki za pracowników na ten Fundusz, w celu ochrony płac pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną jego niewypłacalnością. Zgodnie z brzmieniem ustawy pracodawca opłaca składki za pracownika tj. osobę fizyczną, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub […]