Zarządzie pilnuj aby wspólnicy podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium

Tak wiem, miałem rozpocząć pisanie cyklu wpisów dotyczących wadliwości uchwał oraz ich eliminacji z obrotu prawnego… W swej codziennej pracy kancelaryjnej natknąłem się jednak dziś na jedną bardzo ciekawą sprawę i chciałem podzielić się z Tobą tym krótkim zagadnieniem. Być może przeczytanie tego artykułu uchroni Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami w przyszłości.

Stan faktyczny:  spółka podczas składania corocznego sprawozdania finansowego została wezwana  przez Sąd do przesłania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Przed wysłaniem dokumentów do Sądu skontaktowała się jednak ze mną i poprosiła o konsultację. Okazało się, że podczas Walnego Zgromadzenia nie podjęto uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków zarządu. Czy to błąd?

 Tak i to duży. Już tłumaczę dlaczego.

Zgodnie z art. 231 ksh § 1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego zaś przedmiotem  obrad powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 dywidenda w spółce z o.o., § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów sp. z o. o. stanowi zatem jeden z obligatoryjnych elementów porządku obrad każdego ZZW. Absolutorium uważa się za ‘pokwitowanie’ czynności członka zarządu w danym roku obrotowym. Skutkiem udzielenia absolutorium jest zwolnienie członka zarządu od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Jeżeli okazałoby się zatem, że wytoczono by powództwo o naprawienie szkody za zgłoszenie fałszywych danych  (art. 291 ksh) bądź też powództwo o naprawienie szkody na podstawie art. 293 ksh członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności wskazując na przedmiotową uchwałę. 

Podsumowując: gdy otrzymasz pozew w którym spółka pozywa Cię za dawne „błędy” być może wystarczy wtedy odpisać- powództwo jest niezasadne albowiem udzielono mi w tym okresie absolutorium. Oczywiście upraszczam sprawę bo każda sytuacja jest inna ale często podjęcie uchwały może uchronić osobę będącą członkiem zarządu od straty swoich pieniędzy…

Pamiętaj jednak, że zgodnie z art. 296 KSH, w przypadku gdy powództwo o odszkodowanie wytacza na podstawie art. 295 KSH wspólnik (a nie sama spółka), oraz w razie upadłości spółki osoby zobowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium, ani też na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Udzielenie absolutorium jest także bezskuteczne w przypadku, gdy uchwała o jego udzieleniu oparta została na nieprawdziwych lub niepełnych informacjach, co nie pozwoliło wspólnikom na dokonanie właściwej oceny działalności członka.

WNIOSEK: ZARZĄDZIE PILNUJ WSPÓLNIKÓW ABY CI PODJĘLI UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CI ABSOLUTORIUM.

Co jednak gdy wspólnicy odmówią udzielenia absolutorium albowiem pozostajecie w konflikcie? Wtedy warto pomyśleć nad powództwem o uchyleniem takiej uchwały. Ale o tym w kolejnym wpisie.