Likwidacje spółek

Spółki prawa handlowego stanowią podstawową formę prowadzenia działalności gospodarczej obok jednoosobowych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG. Kodeks Spółek Handlowych przewiduje spółki osobowe: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, a także spółki kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz od niedawna prostą spółkę akcyjną. Każda z tych spółek ma swoją specyfikę, wady i zalety. Właściwie wszystkie je łączy to, że za pomocą Internetu można je błyskawicznie i tanio zawiązać i rozpocząć w ten sposób działalność gospodarczą.

Rzadko jednak wspólnicy spółek myślą o tym, co się stanie jeśli planowany biznes im jednak nie wyjdzie. Nieudany biznesplan, brak koniunktury na oferowane usługi, konflikt pomiędzy wspólnikami, zmiany w przepisach prawa – to najczęstsze przyczyny, kiedy założona spółka staje się ciężarem dla jej wspólników i zarządu. Rzadko także wspólnicy spółek mają wiedzę o tym, że z posiadaniem spółki wiążą się istotne obowiązki, za których nieprzestrzeganie przepisy prawa przewidują całkiem surowe konsekwencje.

Dlatego powstał portal www.likwidacjaspolki.com, gdzie dzielimy się wiedzą na temat wszelkich form kończenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki. Porzucenie spółki jest bowiem zawsze złym wyborem. Takie zachowanie spowoduje prędzej czy później, że do wspólników lub zarządu powróci problem porzuconej spółki: w formie grzywien z KRS, wezwania do złożenia sprawozdania finansowego, postępowania karnego, odpowiedzialności za długi spółki czy też naliczaniem składek ZUS. Nie warto zatem unikać problemu zamknięcia spółki, jeśli spółka przestała być potrzebna. Problem ten bowiem urośnie z czasem i spowoduje niepotrzebne prawne reperkusje wynikające ze spraw, o których często zdąży się dawno zapomnieć.

Likwidacja spółki, w szczególności likwidacja spółki z o. o., to procedura skomplikowana i trwająca długi czas, a ponadto swoje kosztuje. W jej trakcie dochodzi do rozwiązania spółki, co często wymaga wizyty u notariusza. Spółki zarejestrowane w systemie S24 można zazwyczaj rozwiązać także przez ten system, co ogranicza koszt likwidacji o koszt notariusza. Likwidacja wymaga przygotowania także szeregu dokumentów: uchwał zgromadzenia wspólników, bilansów spółki, sprawozdań na dzień otwarcia likwidacji i zamknięcia likwidacji. Elementem likwidacji spółki jest też najczęściej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzywające wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności. W przypadku spółki z o. o. takie ogłoszenie musi być umieszczone w MSiG przez okres co najmniej trzech miesięcy. Do tego trzeba przeprowadzić czynności likwidacyjne, na które składa się: zakończenie bieżących interesów spółki, zaspokojenie wierzycieli spółki, ściągnięcie wierzytelności, upłynnienie majątku i podział majątku pomiędzy wspólnikami. Likwidacja kończy się wykreśleniem jej z KRS. Przy likwidacji spółki warto wziąć pod uwagę także skutki podatkowe. Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona likwidacja spółki pozwoli w sposób możliwie szybki i bezpieczny doprowadzić do wykreślenia spółki z KRS, unikając zwrotu wniosku o otwarcie likwidacji czy innych niedopatrzeń, które są kosztowne w swoich skutkach.

Tradycyjna likwidacja spółki to tylko jeden ze sposób na jej zamknięcie, chociaż najczęściej występujący. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym pozwala także w przypadku tzw. „martwych” spółek wykreślić taką spółkę z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji. Powinien to zrobić sąd rejestrowy z urzędu zawsze, gdy zajdą ku temu przesłanki formalna, a ponadto gdy spółka nie posiada zbywalnego majątku, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie występuje w stosunku do spółki uzasadniony interes przemawiający za utrzymaniem jej w KRS. W praktyce tych postępowań nie ma wiele, a sądy wolą nakładać na zarząd i wspólników spółek grzywny za niewypełnianie obowiązków względem KRS. Najczęściej chodzi o grzywny za nieskładanie sprawozdań finansowych, które mogą wynosić nawet 10.000 złotych. Korzystając z naszego doświadczenia jesteśmy w stanie w wielu sprawach skutecznie przekonać sąd do tego, żeby wykreślił spółkę z rejestru bez likwidacji, a także żeby umorzył grzywny KRS.

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki komandytowe) mają ten przywilej, że jeśli wszyscy wspólnicy są zgodni, można uniknąć długiej likwidacji w tradycyjnym wydaniu. Przepisy pozwalają podjąć wspólnikom uchwałę o innym sposobie zakończenia działalności spółki i odstąpieniu od tradycyjnej likwidacji. Powoduje to znaczne skrócenie czasu od podjęcia decyzji o likwidacji spółki o wykreślenia jej z rejestru KRS. Takie postępowanie można przeprowadzić właściwie w kilka dni, a potem wystarczy już tylko czekać na postanowienie sądu rejestrowego o wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców. Dzięki temu można także uniknąć wielu formalności i opłat związanych z tradycyjną likwidacją spółek.

Dla spółek w tarapatach finansowych sposobem na zakończenie ich działalności jest postępowania upadłościowe. Upadłość spółki, jeśli wniosek został złożony w terminie, chroni zarząd spółki z o. o. przed osobistą odpowiedzialnością za długi tej spółki. Pozwala uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych. Ponadto pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej. Mało kto wie bowiem, że niezłożenie wniosku o upadłość spółki w sytuacji gdy spółka jest niewypłacalna i nadaje się do upadłości, stanowi przestępstwo. Niewypłacalna spółka to taka, która nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Od tego czasu zarząd lub wspólnicy zarządzający mają 30 dni na złożenie do sądu upadłościowego wniosku o upadłość. To jeden z najważniejszych terminów, który członkowie zarządu powinni mieć w głowie. W tym czasie przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość spółki ochroni majątek osobisty zarządu przed egzekucją.

W końcu sposobem na zakończenie działalności spółki jest także jej przekształcenie. Skutkiem przekształcenia spółki jest najczęściej to, że jedna spółka przestaje istnieć, a w jej prawa i obowiązki z mocy prawa wchodzi inna spółka. W ten sposób można dokonywać zmian prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając zmiany w prawie i potrzeby biznesowe, zachowując przy tym ciągłość działalności. Przekształcenie pozwala bowiem zachować wszystkie zezwolenia, koncesje, a także likwiduje problem zawierania niepotrzebnych umów cesji z kontrahentami spółki.

W naszej działalności w pierwszym kroku rozmawiamy z naszymi klientami i ustalamy jaki scenariusz jest najlepszy do indywidualnej sytuacji w jakiej znajduje się spółka, jej wspólnicy i zarząd. Naszym atutem jest to, że jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć proces likwidacji spółki czy proces upadłości spółki. Współpracujemy bowiem z biurem rachunkowym, doradcą podatkowym, a sami posiadamy doświadczenie wielu, często skrajnych spraw zakończonych pomyślnie dla naszych klientów przed KRS. Jesteśmy wąsko wyspecjalizowaną kancelarią, nastawiona na efektywne rozwiązania.

Dane kontaktowe:

Poznań, Święty Marcin 25 / 7

Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

Bydgoszcz, Stary Rynek 15-21 lok. 10