Czy wynajmując mieszkanie podlegasz pod RODO?

Czy w związku z zawarciem umowy najmu wynajmujący ma jakieś obowiązki wynikające z RODO? Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co miało miejsce w maju 2018 roku jest ciągle głośno o przetwarzaniu danych – szczególnie w kontekście niemałych kar. Stąd warto wiedzieć w jaki sposób wynajmujący powinien się zachować w związku z posiadaniem danych swoich najemców.

Najem prywatny:

Najem prywatny to taki rodzaj działalności, który nie przybiera formy działalności gospodarczej (nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły). Do takiej sytuacji w mojej ocenie RODO w ogóle nie będzie miało zastosowania gdyż zgodnie z motywem 18 RODO nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Za czysto osobistą formę działalności należy uznać bieżące zarządzanie majątkiem prywatnym, do którego zalicza się prowadzenie najmu prywatnego.

Należy mieć jednak na uwadze, że przy najmie problematyczne jest kto ma decydować o tym, czy w danej sytuacji mowa jest o najmie w ramach działalności gospodarczej, czy najmie prywatnym. Zasadniczo powinien być to sam najemca. Tymczasem praktyka organów podatkowych jest taka, że próbują one czasem narzucić działalność gospodarczą, w szczególności wynajmu kilku lub więcej nieruchomości i nie ma znaczenia czy wynajmujący ma zarejestrowaną działalność gospodarczą czy też nie.

Wobec tego typu przypadkach, gdy najem zostanie zakwalifikowany za wykonywany w ramach działalności gospodarczej – nie dość, że powstają problemy podatkowe, to automatycznie powstają problemy z przestrzeganiem RODO.

Wynajmujący są natomiast w patowej sytuacji. Gdy od początku (nawet profilaktycznie) uznają się za administratorów danych osobowych przy prowadzonym najmie prywatnym (i będą stosowali RODO), przyznają że ich działalność pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Strzał w kolano! Jeśli natomiast uznają że RODO ich nie obowiązuje, a organ podatkowy zdoła to skutecznie podważyć, wówczas automatycznie popada on w niezgodność z RODO.

Najem w ramach działalności gospodarczej:

Jeśli najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, wynajmujący będzie administratorem danych osobowych najemców i innych osób, których dane uzyska w związku z zawarciem umowy najmu.

Najważniejszym obowiązkiem wynikającym z RODO w tej sytuacji będzie konieczność przygotowania i przekazania tym osobom informacji o przetwarzaniu danych osobowych, czyli tzw. klauzuli RODO. Najwygodniej zawrzeć ją bezpośrednio w umowie lub jako załącznik do tej umowy. Jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych należy tutaj wskazać art. 6 ust 1 lit. b) RODO – a zatem dane osobowe będą przetwarzane przez wynajmującego, gdyż jest to konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Nie jest natomiast wykluczone, że w konkretnych sytuacjach także inne podstawy prawne przetwarzania będzie można zastosować.

Drugim istotnym obowiązkiem jest należyta ochrona danych osobowych. Wynajmujący powinien w związku z tym zabezpieczyć umowy przed niepowołanym dostępem innych osób, nie przekazywać danych innym podmiotom (gdy nie ma ku temu przesłanek), korzystać z danych tylko do celów związanych z zawartą umową, a po upływie okresu retencji dane usunąć (w tym wypadku określonego przepisami o przedawnieniu oraz przepisami podatkowymi).

To oczywiście wyłącznie podstawowe obowiązki wynikające z RODO, które są nałożone na profesjonalnych wynajmujących. Niemniej warto o nich pamiętać bo drogi najemcy i wynajmującego potrafią się często rozejść, a napisać na wynajmującego skargę do Prezesa UODO o nieprzestrzeganiu przepisów RODO jest bardzo łatwo (w ramach nieczystej gry stron).

 

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej dla fizjoterapeutów do pobrania

Mamy przyjemność udostępnić Państwu darmowy wzór klauzuli informacyjnej do użycia w Państwa firmie. Zapraszamy do pobierania pliku, który znajdziecie Państwo poniżej.

 

 

Pobierz darmową klauzulę informacyjną.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie kompleksowego wdrożenia RODO w Państwa firmie. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiocie ochrony danych osobowych, z powodzeniem dokonaliśmy licznych wdrożeń.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w naszej kancelarii w Poznaniu.

KRÓTKO I NA TEMAT o …. „zawodowym charakterze” umowy

Pozostając dalej w temacie przyszłych zmian w prawie przewidzianych w ramach Pakietu Przyjazne Prawo, dziś krótko wyjaśniamy enigmatyczne pojęcie, jakim posługuje się ustawodawca w ustawie mówiąc o: „umowach bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego.”Wyjaśnienie go jest o tyle istotne, że to właśnie umowy pozbawione zawodowego charakteru są wyznacznikiem stosowania wobec przedsiębiorcy przepisów konsumenckich.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia sprzedawcy zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta.Zakres stosowania przepisów o ochronie konsumentów rozciągnięty został na osoby fizyczne, które zawierają z innym przedsiębiorcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Nie wdając się szczegółowo w analizę prawną pojęcia „zawodowego charakteru”, które zresztą funkcjonuje już od dawna w kodeksie cywilnym (art. 355 § 2 kc), najprościej będzie wyjaśnić je w następujący sposób:

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy przy rejestracji firmy jest wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD. Określenie tzw. kodu PKD wyznacza rodzaj działalności i ramy aktywności gospodarczej, jaką zamierza podjąć przedsiębiorca.
I tak dla mechanika samochodowego właściwym rodzajem działalności gospodarczej będzie – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,a dla właściciela agencji reklamowej – działalność agencji reklamowych.

Innymi słowy, przedmiot działalności wskazany w CEIDG pozwala na weryfikację, czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy -mechanika samochodowego zakup artykułów biurowych potwierdzony fakturą VAT, nawet jeżeli wykorzystuje je w warsztacie, nie stanowi transakcji o charakterze zawodowym. To z kolei uprawnia go do powoływania się na uprawnienia konsumenckie w zakresie, w jakim przyznane mu one zostały na mocy nowych przepisów, a więc np. na zgłoszenie roszczenia w ramach rękojmi.

Co innego, gdyby mechanik nabył wiertarkę lub podnośnik samochodowy, które stanowią wyposażenie warsztatu i przy pomocy, których wykonuje swoją działalność. W takim przypadku przedsiębiorca nie skorzysta z ochrony konsumenckiej – zakup narzędzi do warsztatu stanowi dla przedsiębiorcy czynność wykonywaną przez niego w ramach codziennych aktywności wynikających z przedmiotu działalności, którą wskazał w CEIDG, a więc posiada charakter stricte zawodowy. To z kolei zamyka przedsiębiorcy drogę do skorzystania z przywilejów konsumenckich.

Skoro już wiemy dla jakich umów przedsiębiorca uzyska ochronę konsumencką, pozostaje nam przejść do omówienia konkretnych uprawień przysługujących mu w ramach tej ochrony. Temu zagadnieniu poświęcony będzie nasz kolejny artykuł. Zachęcamy do śledzenia nas na bieżąco.

 

KRÓTKO I NA TEMAT…o reklamacji – nowy cykl artykułów poświęconych procedurze reklamacyjnej w relacjach B2C i B2B

Przedsiębiorco! Zdajemy sobie sprawę, że w obrocie handlowym panuje bezwzględna zasada: czas to pieniądz. Dlatego też niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów, w których KRÓTKO I NA TEMAT przedstawimy Ci prawne aspekty procedury reklamacyjnej w relacjach B2C i B2B.

 

Wyjaśnimy Ci:

  • KRÓTKO – bez owijania w zawiłe sformułowania prawnicze i
  • NA TEMAT – omawiając konkretne problemy przedsiębiorców, z jakimi zetknęliśmy się w naszej pracy zawodowej

 

jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić proces reklamacji.

 

Nasze artykuły kierujemy do podmiotów profesjonalnych działających w łańcuchu sprzedaży towarów, a więc do sprzedawców, dystrybutorów i producentów.

 

Sprzedawcy – wyjaśnimy, jakie roszczenia może zgłosić w stosunku do niego konsument i na co zwrócić szczególną uwagę przy ich rozpatrzeniu.

Dystrybutorowi – czego może żądać od niego sprzedawca, gdy ten zgłosi wobec niego roszczenia regresowe z tytułu uznania reklamacji klienta.

Producentowi – jak kształtuje się jego odpowiedzialność w procesie reklamacji.

Zwrócimy Ci także uwagę na to jak poprawnie zredagować regulamin sklepu czy akt gwarancyjny – jakie klauzule warto umieścić, a czego należy w takich dokumentach unikać.

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej i profilu na Facebooku, na którym  pojawiać się będą powiadomienia o nowych artykułach.

 

 

Dzisiaj KRÓTKO I NA TEMAT… o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców

czyli o Pakiecie Przyjazne Prawo i proponowanych w nim zmianach w prawie.

 

Pierwszy artykuł z serii dotyka ważnego dla sprzedawców zagadnienia planowanych zmian w prawie. Ważnych, bo dotyczących ochrony praw konsumenckiej. I tu już sprzedawcy powinni zaostrzyć swoją czujność. Konsument z uwagi na to, że posiada potencjalnie słabszą pozycję na rynku został silnie uprzywilejowany przez ustawodawcę i zaopatrzony w szereg uprawnień. Każde więc zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować dla niego dotkliwymi konsekwencjami.

 

 

Z naszych obserwacji wynika, że jedynie niewielka grupa sprzedawców, dystrybutorów i producentów zdaje się być świadoma czekających w czerwcu 2020 r. zmian w kodeksie cywilnym dających przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi możliwość  korzystania z praw konsumenta. Co prawda wielu  z nich obiło się o uszy pojęcie Pakietu Przyjazne Prawo, jednak w większości nie zdają sobie oni sprawy z  konsekwencji z nim związanych.

 

6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, w której wprowadzono możliwość korzystania z praw konsumenta dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w ramach pakietu  („PPP”) czyli Pakietu Przyjazne Prawo. Czym jest pakiet 3xP? Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: „Pakiet Przyjazne Prawoto kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu, których celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm.” Prawo do popełnienia błędu, wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie czy ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw to tylko niektóre z planowanych rozwiązań.

 

Dla sprzedawców istotne są zmiany dotyczące m.in. kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta w zakresie, w jakim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony konsumenckiej.

 

Obecnie zgodnie art. 22kodeksu cywilnego, „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

 

W projekcie ustawy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowano dodanie do powyższego artykułu nowego przepisu art. 22§ 2 o treści: „Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 

W ostatecznej wersji projektu zmiana ta nie została jednak uwzględniona. Ustawowa definicja konsumenta pozostaje więc na chwilę obecną bez zmian.

 

Rezygnacja z jednej istotnej zmiany nie oznacza jednak, że pozostałe modyfikacje przyjęte w ostatecznym projekcie ustawy uchwalonym w lipcu tego roku nie przysporzą sprzedawcom wielu praktycznych problemów.

 

Ustawodawca, pomimo tego, że nie zmienił kodeksowej definicji konsumenta, zdecydował się rozszerzyć przysługującą mu ochronę na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ochrona ta obejmie jednak tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.  W praktyce więc mamy do czynienia z powstaniem nowej „kategorii klientów”, którzy będą uprawnieni do korzystania z przywilejów konsumenckich, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dokonujących transakcji pozbawionych dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.Przedsiębiorcom przysługiwać będzie ochrona konsumencka zarówno w zakresie możliwości skorzystania z rękojmi za wady fizyczne towaru, lecz także odnośnie stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wyjaśnimy to na przykładzie:

Ewie prowadzącej własny salon fryzjerski popsuła się drukarka. Ewa będzie miała takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeżeli wykorzystuje urządzenie w salonie i rozliczyła jego zakup na koszt prowadzonej działalności. Co innego, gdyby dokonała zakupu artykułów fryzjerskich, a więc np. lokówki czy suszarki. Jako prowadząca działalność w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, traktowana będzie w tym przypadku jako przedsiębiorca i nie skorzysta z ochrony konsumenckiej.

Powyższy przykład pokazuje, że przedsiębiorca będzie traktowany jako konsument w zakresie określonym nową ustawą, gdy dokona czynności niezwiązanej z przedmiotem działalności określonej w CEIDG. Nie będzie ważne przy tym, czy dokonaną czynność potwierdzono wystawioną fakturą VAT.

 

W kolejnych artykułach przybliżymy Ci poszczególne regulacje, które wejdą w życie od 1 czerwca 2020 r., w tym bardzo ważne zmiany w procedurze rękojmi. Wyjaśnimy Ci również jakie opisana reforma pociągnie za sobą praktyczne konsekwencje i o czym należy już teraz pomyśleć, aby wspomniana reforma nie okazała się dla Ciebie niemiłą niespodzianką.

 

Zdaniem Prezesa UOKiK proponowana nowelizacja wywróci do góry nogami polskie prawo konsumenckie. Warto więc mieć świadomość jakie zmiany czekają sprzedawców i odpowiednio się do nich przygotować.

Oferta szkoleniowa

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą szkolenia z reklamacji w relacjach B2C oraz B2B.

Ofertę można pobrać klikając w obraz poniżej.

1 2 3 5