Bezzwrotny grant na kapitał obrotowy z WARP dla mikro i małych firm!

Przedsiębiorco!

Prowadzisz w Wielkopolsce jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę zatrudniającą do maksymalnie 49 osób? Twoje obroty spadły w porównaniu do poprzedniego miesiąca (począwszy od marca) o co najmniej 30% lub zarobiłeś 30% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19?

Jeśli tak, to znaczy, że kwalifikujesz się i możesz otrzymać grant na kapitał obrotowy z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości!

Składanie wniosków rozpoczyna się 16 sierpnia. Do rozdysponowania jest aż 100 milionów złotych! W ramach grantu WARP pojedyncza firma uzyskać można kwotę w wysokości od 7 845,11 zł do 164 747,31 zł.

📩 Napisz do nas maila w zakładce Kontakt, a my wyślemy Ci check-listę, byś mógł/-a szybko sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania grantu!

Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia!

Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia!

Ku naszemu zaskoczeniu – pomimo trwającej epidemii – Sąd Rejonowy w Poznaniu rozpatrzył już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony przez naszą Kancelarię po 24 marca 2020 roku – tj. po zmianie przepisów. Co ciekawe, upadłość została ogłoszona wobec osoby której wcześniej oddalono wniosek. Treść postanowienia różni się w kilku punktach od postanowień wydawanych w oparciu o stare przepisy. Sąd rozpatrzył wniosek na posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału upadłego. Z pewnością to dobra informacja dla tych wszystkich którzy planują ogłosić upadłość. Dotychczas sądy rozpatrywały wnioski – co do zasady, po wysłuchaniu Wnioskodawcy, na posiedzeniu w Sądzie. Taka forma wiązała się z bardzo dużym stresem dla osób ubiegajacych się o upadłość. Treść postanowienia w nowej formie zamieszczamy poniżej.

Zwracamy uwagę na najważniejsze zmiany:

 • W pkt 1 – dodatkowo wskazywany jest NIP upadłego
 • W pkt 2 – nie wyznacza się sędziego komisarza
 • W pkt 3 – sąd wskazuje, iż zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać bezpośrednio do syndyka
 • W pkt 5 – sąd określa tryb w jakim prowadzone będzie postępowanie (czy w formule uproszczonej czy też w oparciu o przepisy ogólne)

Powyższe różnice wynikają oczywiście z istotnych zmian jakie zostały wprowadzone w przepisach o upadłości. W przypadku naszej klientki postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy uproszczone. W założeniu ustawodawcy nowe przepisy i uproszczona forma mają skrócić czas trwania postępowania po ogłoszeniu upadłości (mniejsze sformalizowanie, większa autonomia syndyka). Jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. Już pierwsze rozstrzygnięcia pokazują, że nowe przepisy to ogromna szansa dla tych wszystkich którzy mieli problemy uzyskać upadłość “na starych zasadach”. Dotyczy to w szczególności byłych przedsiębiorców, osoby które popadły w “spirale zadłużenia”, czy osoby którym oddalono wniosek ze względu na “rażące niedbalstwo”.

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny: Marcin Nowojski

Osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

SUBWENCJE Z PFR – ZWROTNE CZY BEZZWROTNE?

 

Od 29 kwietnia 2020r. wystartował nowy program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy boleśnie odczuli epidemię COVID-19.  Warunki uzyskania subwencji są przystępne – w praktyce wystarczy, że w związku z epidemią wystąpi spadek przychodów o co najmniej 25%. Pozostałe warunki mają bardziej ogólny charakter i spełni je zapewne bez problemu większość aktywnych przedsiębiorców (brak zaległości podatkowych czy w składkach ZUS, status aktywnego przedsiębiorcy itp).

Subwencje te są również bardzo atrakcyjne dlatego, że mogą zostać wydane niemalże na dowolny cel. Ograniczenia są bardzo niewielkie: zakaz transferu środków do właściciela, przejmowania innych przedsiębiorców czy nadpłacania kredytów. Subwencje mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudny okres – i właśnie w tym celu muszą być wykorzystane. Innych ograniczeń brak.

Zanim jednak przystąpi się do wydawania otrzymanych środków, warto przyjrzeć się bliżej zasadom ich zwrotu. Subwencje nie są bowiem bezzwrotne. Zasady programu przewidują wprawdzie możliwość częściowego ich umorzenia, ale wymaga to spełnienia przez przedsiębiorców kilku warunków, do których warto się zawczasu przymierzyć.

 

ILE MOŻNA DOSTAĆ?

Dla mikorprzedsiębiorców maksymalna kwota wsparcia wynosi 324 tys zł, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców wysokość maksymalnej subwencji to aż 3,5 mln zł. Wysokość wsparcia jest wyliczana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy i zależy od tego jak bardzo spadły mu przychody i ile osób ma zatrudnionych. Głównym celem subwencji jest ochrona miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw realiom rynku,  w programie ustalono, że w ilości zatrudnionych osób uwzględnia się również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Program w równym stopniu stara się chronić każde realne miejsce pracy – niezależnie od formalnej otoczki.

ILE i KIEDY TRZEBA BĘDZIE ZWRÓCIĆ?

Trzeba bardzo mocno podkreślić, że subwencje nie są bezzwrotne. Mogą wprawdzie zostać częściowo umorzone, ale zależy to od spełnienia określonych w programie warunków i w żadnym razie nie można tego traktować jako pewnik. Należy więc raczej podchodzić do subwencji jak do nieoprocentowanej pożyczki z opcją częściowego umorzenia, niż z nastawieniem, że jest to bezzwrotna pomoc.

Kwota subwencji finansowej, w części nieumorzonej, będzie musiała być spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie jej wypłaty.

Szczegółowe zasady zwrotu środków będzie określać umowa zawarta pomiędzy PFR a przedsiębiorcą. W umowie mogą też zostać określone dodatkowe, szczegółowe warunki umarzania subwencji. Podstawowe zasady umarzania są określone w programie i jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać już teraz, żeby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnej niespodzianki.

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

1. Utrzymanie aktywnej działalności gospodarczej przez 12 miesięcy – 25% umorzenia

Jeżeli przedsiębiorcy uda się utrzymać aktywną działalność gospodarczą przez całe 12 miesięcy od dnia wypłacenia subwencji, wówczas zostanie ona umorzona w 25%. Bardzo ważne jest to, że dla spełnienia tego warunku działalność musi być aktywna przez cały okres 12 miesięcy – nie można jej zawiesić choćby na jeden dzień.

W tym okresie przedsiębiorca nie będzie również mógł ogłosić upadłości lub rozpocząć procesu likwidacji. Nie wiąże się to wprawdzie bezpośrednio z zaprzestaniem prowadzenia działalności, ale niewątpliwie stanowi do tego wstęp. W takich przypadkach subwencja będzie musiała zostać zwrócona w pełnej wysokości.

 1. Utrzymanie zatrudnienia – do 50% umorzenia

Jeżeli przedsiębiorcy uda się utrzymać, lub nawet zwiększyć poziom zatrudnienia, w ciągu 12 miesięcy od wypłacenia mu subwencji, to dodatkowo zostanie ona umorzona w 50%. Jest to całkowicie niezależny warunek od utrzymania aktywnej działalności gospodarczej. W takim przypadku łączne umorzenie subwencji wyniesie maksymalny poziom 75%. Pozostałą część zawsze trzeba będzie zwrócić.

Jeżeli jednak przedsiębiorcy nie uda się ocalić wszystkich miejsc pracy, to nadal będzie mógł on liczyć na dodatkowe umorzenie subwencji. Warunkiem jest jednak, aby takich ocalonych miejsc pracy było więcej niż połowa. Wysokość umorzenia będzie wówczas wyliczana proporcjonalnie. Za każdy 1% ocalonych miejsc pracy powyżej połowy, umorzeniu ulegnie taka sama część subwencji. Przykładowo: jeżeli stan zatrudnienia na koniec 12 miesięcznego okresu wyniesie 70% (połowa zatrudnienia + dodatkowe 20%), to taki przedsiębiorca będzie mógł liczyć na 20% umorzenie subwencji. Poniżej 50% nie należy się nic.

Bardzo ważny jest sposób wyliczania ocalonych miejsc pracy. Nie chodzi o proste sprawdzenie poziomu zatrudnienia po upływie 12 miesięcy. Nieuczciwy przedsiębiorca mógłby przecież łatwo podnieść zatrudnienie w ostatniej chwili – zwłaszcza, że liczy się również osoby na umowie zlecenie. Dlatego badaniu będzie podlegało średnie zatrudnienie w każdym kolejnym miesiącu. Nie da się więc nadrobić tego parametru rzutem na taśmę – jest to na pewno trudniejsze, ale ma ograniczyć możliwość nadużyć. Pokazuje też wyraźnie co jest faktycznym celem programu – ocalenie miejsc pracy

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców zasady są podobne. Również i w tym przypadku umorzeniem części subwencji zostaną nagrodzeni ci przedsiębiorcy, którym uda się utrzymać działalność gospodarczą oraz zachować jak najwięcej miejsc pracy. Ponieważ jednak subwencje w odniesieniu do tych przedsiębiorców są znacznie wyższe, wyższe są również wymagania, które muszą spełnić, aby uzyskać umorzenie.

 1. Utrzymanie aktywnej działalności gospodarczej przez 12 miesięcy – 25% umorzenia

Ten warunek jest identyczny jak w przypadku mikroprzedsiębiorców. Również i w tym przypadku obowiązuje zasada, że działalności gospodarczej nie można wstrzymać nawet na jeden dzień. Podobnie jest z upadłością czy likwidacją – wystąpienie jednej z takich sytuacji oznacza automatyczną konieczność zwrotu subwencji w pełnej wysokości.

 1. Utrzymanie zatrudnienia – do 25% umorzenia

Również i w tym przypadku warunek jest identyczny jak w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców. Identycznie jest również badany. Jeżeli uda się przez 12 miesięcy utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie – umorzone zostanie 25% subwencji. Jeżeli liczba miejsc pracy spadnie, ale mniej niż o połowę – subwencja zostanie umorzona proporcjonalnie do ilości ocalonych miejsc pracy. W tym jednak przypadku 1% subwencji zostanie umorzony za każde 2% ocalonych miejsc pracy – powyżej połowy Przedsiębiorca z podanego powyżej przykładu, gdyby należał do kategorii małych lub średnich przedsiębiorców, przy ocaleniu 70% miejsc pracy (połowa zatrudnienia + dodatkowe 20%) mógłby więc liczyć na umorzenie 10% subwencji – a więc dwukrotnie mniej niż mikroprzedsiębiorcy.

 1. Poniesienie straty w prowadzonej działalności – do 25% umorzenia

W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców wprowadzono dodatkowy warunek umorzenia do 25% subwencji – poniesienie straty. W takim przypadku przedsiębiorca będzie uprawniony do umorzenia części subwencji w wysokości wykazanej straty, przy czym maksymalnie może być to właśnie 25% subwencji. Przy spełnieniu tego warunku ostateczne umorzenie subwencji może wynieść – tak samo jak u mikroprzedsiębiorców – 75%. Trudno jednak będzie jednocześnie utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie i odnotować stratę. W praktyce więc mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na umorzenie maksymalnie 50% wypłaconej subwencji.

 

adw. Krzysztof Czyżewski

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE

W czasie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 może zaistnieć poważny problem z odbyciem tradycyjnego zgromadzenia wspólników. Strach przed zakażeniem, ograniczenia przemieszczania się i zamknięte granice mogą być przeszkodą nie do przezwyciężenia dla spotkania się wspólników celem odbycia zebrania wspólników i podjęcia koniecznych uchwał. Spółki tym czasem nie mogą sobie pozwolić na paraliż funkcjonowania.

Mamy skuteczne rozwiązanie tego problemu! Przepisy pod pewnymi warunkami dopuszczają odbywanie zgromadzeń wspólników za pomocą w formie wideo a nawet telekonferencji. Zgodnie z 2341 ksh wprowadzono możliwość wzięcia udziału przez wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem jest stworzenie odpowiedniego regulaminu, który będzie określał sposób odbywania takich zgromadzeń, jego uchwalenie w drodze pisemnej uchwały oraz zebranie od Spólników oświadczeń zawierających zgodę na informowanie o zgromadzeniach w drodze e-mail.

Jeśli zatem w Twojej spółce jest problem z odbyciem zgromadzenie wspólników napisz do nas, a z chęcią Ci pomożemy napisać konieczny regulamin i inne dokumenty. Pisząc bezpośrednio do adw. Krzysztofa Lamparskiego na adres k.lamparski@cno-legal.pl lub dzwonić pod numer 535 954 779 uzyskasz konieczną pomoc od ręki!

Korzystając z naszej pomocy masz pewność, że uwzględnione zostaną wszystkie Twoje potrzeby, regulamin pozwoli na skuteczne obradowanie zgromadzenia wspólników, a podjęte na posiedzeniu uchwały będą ważne i skuteczne! 

Pomoże też dobrać odpowiednie narzędzia techniczne do odbycia zgromadzenia w formie wideokonferencji.

Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR

„Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR”

Od 29 kwietnia 2020r. przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Są one o tyle atrakcyjne, że po spełnieniu określonych warunków – różniących się w zależności od kategorii, do której się należy – do 75% otrzymanej subwencji nie będzie trzeba zwracać. Warunki te dotyczą przede wszystkim utrzymania aktywnej działalności gospodarczej oraz tego samego poziomu zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. Kwoty subwencji mogą być znaczne – jeden przedsiębiorca może otrzymać aż do 3,5 mln zł.

Sposób składania wniosków jest bardzo przystępny. Dokonuje się tego za pośrednictwem swojego banku. Wystarczy zalogować się na konto i tam wyraźnie oznaczony będzie formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia dokonuje się online. Formularze poszczególnych banków mogą się różnić pomiędzy sobą jeżeli chodzi o wygląd oraz sposób rozmieszczenia. Zawartość merytoryczna we wszystkich przypadkach musi być jednak taka sama.

Z uzyskanych przez kancelarię CNO informacji wynika, że bardzo wiele wniosków o subwencje zostaje odrzuconych z powodów formalnych – dotyczących niewłaściwego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W trakcie procesu należy podać dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej: uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży oraz wielkości zatrudnienia. Tutaj właśnie może dochodzić do największej ilości pomyłek. 

Ponieważ w przypadku subwencji liczy się kolejność zgłoszeń, a pula środków jest ograniczona, obowiązuje zasada: „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego też warto jak najszybciej wypełnić wniosek, co przy wykorzystaniu tego poradnika nie powinno stanowić kłopotu. Został on opracowany oparciu o procedury składania wniosków w dwóch różnych bankach (Alior Bank, Santander Bank). Kolejność pytań, na które należy odpowiedzieć w obu przypadkach była inna, stąd systematyka w niniejszym poradniku opiera się o podane zagadnienia – tak aby ułatwić wypełnienie formularza w każdym przypadku.

Podstawowe dane:

W pierwszej kolejności należy podać dane firmy. Ta część nie powinna powodować większych problemów. Wymagane jest podanie podstawowych danych, takich jak:

 • imię
 • nazwisko
 • pesel
 • nr dowodu
 • nazwa firmy
 • nip
 • regon
 • krs
 • nr rachunku bankowego
 • data rozpoczęcia działalności
 • PKD

Określenie statusu Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorcy:

Należy we własnym zakresie określić do jakiej z 3 grup przedsiębiorców należymy:

 1. mikroprzedsiębiorców – zatrudnienie do 9 osób (z wyłączeniem właściciela) i przychody roczne lub suma bilansowa mniejsze niż 2 mln euro (ok 8,5 mln zł)
 2. małych przedsiębiorców – zatrudnienie do 49 osób (z wyłączeniem właściciela) i przychody roczne lub suma bilansowa mniejsze niż 10 mln euro / rok (ok. 42,5 mln zł)
 3. średnich przedsiębiorców – zatrudnienie do 249 osób i przychody roczne mniejsze niż 50 mln euro (ok. 213 mln zł) lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro (ok. 183 mln zł)

Bardzo ważne jest to, że w celu zaliczenia do danej grupy należy łącznie spełnić oba warunki. Wystarczy przekroczenie jednego z parametrów, aby zostać automatycznie zakwalifikowanym do wyższej grupy. Czyli np. podmiot osiągający przychody poniżej 10 mln Euro, ale zatrudniający 51 pracowników – będzie średnim przedsiębiorcą, a nie małym. Warto zaznaczyć, że w 2020r. przeliczamy euro wg. kursu z dnia 31 grudnia 2019r., który wynosił: 4,2585 zł.

Liczbę pracowników obliczamy wg. ilości pełnych etatów na dzień 31 grudnia 2019r. Decyduje więc łączny wymiar czasu pracy, a nie ilość zatrudnionych osób. Dwie osoby zatrudnione na pół etatu będą się liczyły za jedną. Do liczby pracowników nie wlicza się samego przedsiębiorcy (dotyczy tylko jednoosoobowych działalności gospodarczych). W liczbie pracowników nie uwzględnia się również pracownikow przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Uwzględnia się natomiast pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym oraz przebywających na zwolnieniu lekarskim. 

Dużo nieporozumień mógł wywoływać również fakt, że w trakcie składania wniosku dwukrotnie trzeba ustalić wielkość zatrudnienia: raz w trakcie ustalania statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, a drugi raz w momencie wyliczania subwencji i określania warunków jej umorzenia. Problem polega na tym, że za każdym razem robi się to inaczej.

Dla celów ustalania statusu przedsiębiorcy do liczby pracowników nie wlicza się osób współpracujących na podstawie umów zlecenia. Podlegają one natomiast doliczeniu na potrzeby ustalania szczegółów subwencji.

Nie będzie więc sprzeczności w tym, że po zadeklarowaniu bycia mikroprzedsiębiorcą na potrzeby ustalania subwencji zadeklaruje się np. 20 osób zatrudnionych – po doliczeniu osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Należy podkreślić, iż w testowanym serwisach banków (Alior Bank i Santander) system uniemożliwia wpisanie – w momencie podawania ilości pracowników, na potrzeby określenia wysokości subwencji wartości wyższej niż 249. Wydaje się być to błędem – skoro w oficjalnym przewodniku wydanym przez PFR wprost wskazano (na str. 8 oficjalnego przewodnika), że w przypadku ustalania statusu MŚP nie dolicza się osób współpracujących na podstawie umów zlecenia, a podlegają one doliczeniu na potrzeby określania subwencji. Stąd średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające np. 200 na podstawie umów o pracę i 100 osób na podstawie umów cywilnoprawnych powinno móc uzyskać dotację na wszystkie 300 osób. Kwestię te należy jak najszybciej wyjaśnić, ponieważ może skutecznie zablokować określonej grupie przedsiębiorców możliwość uzyskania dotacji.

Spełnienie warunków do objęcia programem:

W dalszej części wnioskujący musi złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków objęcia go programem. Podanie fałszywych danych może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej – o czym pouczenie znajduje się w części 3 wniosku. 

W celu objęcia go programem, wnioskujący musi więc potwierdzić, że:

 1. posiada się status przedsiębiorcy – subwencje dotyczą tylko przedsiębiorców. Przedsiębiorcami są spółki zarejestrowane w KRS, osoby fizyczne zarejestrowane w CEiDG oraz fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia – jeżeli prowadzą działalność gospodarczą;
 2. aktywnie prowadzi się działalność gospodarczą (czy nie została ona na przykład zawieszona – decydujący jest dzień 31 grudnia 2019r. Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność do dnia 31 grudnia 2019r. działalność, a zawiesił ją dopiero w 2020r. to nadal może ubiegać o subwencję)
 3. nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe (Przez otwarcie postępowania rozumie się chwilę wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 
 4. nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne – przez otwarcie postępowania likwidacyjnego rozumie się moment podjęcia przez wspólników, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie decyzji (uchwały) w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji);
 5. nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (Przez otwarcie postępowania rozumie się chwilę wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub postanowienia o zatwierdzeniu układu)
 6. nie ma zaległości podatkowych ani w składkach ZUS na dzień 31 grudnia 2019r. – jeżeli zaległość taka powstała, ale doszło do jej rozłożenia na raty albo odroczenia, bądź też jeżeli zaległość nie przekracza kwoty 8,70 zł – nie stanowi to przeszkody do uzyskania subwencji.
 7. jego działalność nie narusza wolności i praw człowieka i nie jest wątpliwa etycznie ani moralnie – nie zostało to w żaden sposób wytłumaczone i może zostać ocenione przez instytucje finansującą. 
 8. nie prowadzi działalności jako instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma inwestycyjna, instytucja pożyczkowa, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz emerytalny, fundusz inwestycyjny oraz inna instytucja finansowa, a także jako agencja ratingowa; 
 9. jego dzialalność gospodarcza jest zarejestrowana na ternie RP
 10. jego główny beneficjent nie posiada rezydencji w raju podatkowym – musi mieć Europejską Rezydencję Podatkową.

Dane dotyczące zatrudnienia i obrotów:

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru miesiąca w 2019 r., który będzie stanowił punkt odniesienia do obecnej sytuacji. Można wybrać jeden z dwóch miesięcy – maj 2019 (jeżeli wniosek złożymy w maju 2020 i dokonamy takiego wyboru zaznaczając okienko) lub grudzień 2019r. – jeżeli nie zdecydujemy się na wybór miesiąca rok wcześniejszego – ten miesiąc zostanie automatycznie uznany za porównawczy.

Następnie należy ustalić wysokość zatrudnienia w wybranym przez nas miesiącu z 2019 r. – przy czym, w tym przypadku, odmiennie niż w poprzednim, należy uwzględnić zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych – wszystkie osoby, które zostały zgłoszone do ZUS i w stosunku do których wnioskujący przedsiębiorca jest płatnikiem składek. 

Teraz ważny warunek – ilość zatrudnionych osób w jednym z tych miesięcy musi być wyższa od ilości osób zatrudnionych w ostatnim dniu miesiąca poprzedniego, przed złożeniem wniosku (aktualnie: kwiecień 2020r.) Jeżeli zatrudnienie wzrosło – subwencja nie przysługuje. 

Na podstawie ilości zatrudnionych wylicza się też wysokość subwencji. Rozwiązanie to ma więc zapobiegać sztucznemu zawyżaniu zatrudnienia w celu uzyskania wyższej dotacji. Jeżeli zatrudnienie jest wyższe, jedynym sposobem jest rozwiązanie części umów z pracownikami i ponowienie wniosku w kolejnym miesiącu.

W kolejnych rubrykach należy podać:

 1. wysokość przychodów ze sprzedaży w 2019r. – w celu uzyskania subwencji należy wykazać, że doszło do spadku obrotów – w stosunku do miesiąca przyjętego do porównania, o co najmniej 25%
 2. liczbę pracowników na koniec poprzedniego miesiąca przed złożeniem wniosku. 
 3. liczbę pracowników – w jednym z wybranych przez siebie miesięcy (analogiczny miesiąc poprzedniego roku lub grudzień 2019)
 4. wskazanie referencyjnego miesiąca spadku obrotów – czyli miesiąc w którym doszło do obniżenia przychodów w związku z epidemią COVID-19.
 5. wybór formy porównania obrotów  (można porównać do siebie kolejne miesiące roku 2020: np. obroty w marcu 2020 do obrotów w lutym 2020 albo odpowiedni miesiąc poprzedniego roku – czyli np marzec 2020 do marca 2019r.)
 6. podanie wysokości przychodu w  jednym z wybranym przez siebie miesięcy – w którym doszło do obniżenia przychodów w zw. z COVID-19
 7. podanie wysokości przychodu w miesiącu wybranym do porównania (w którym podmiot odnotował normalne obroty)

Oświadczenia wnioskodawcy:

Wnioskodawca musi złożyć jeszcze kilka oświadczeń o charakterze formalnym:

 1. o przyjęciu do wiadomości tego, że całe późniejsze postępowanie będzie prowadzone za pośrednictwem banku, gdzie składamy wniosek – poprzez bank będzie również składało się odwołanie – w przypadku całkowitego lub częściowego odrzucenia wniosku o subwencję
 2. o wykorzystaniu subwencji  zgodnie z warunkami programu (mogą być wykorzystane na finansowanie kosztów bieżącej działalności, z wyłączeniem możliwości ich wykorzystania na przejęcie (wykupienie) innego przedsiębiorcy; maksymalnie 25% subwencji może zostać przeznaczona na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych; nie mogą być również przeznaczone na płatności dla samego właściciela lub osób i podmiotów z nim powiązanych. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z PFR.
 3. o prawie do reprezentowania podmiotu, który składa wniosek. Powstaje pytanie co z reprezentacją łączną – np w przypadku spółek. Czy jeden z członków zarządu może samodzielnie złożyć wniosek – system nie dopuszcza wspólnego składania. Możliwe jest złożenie wniosku przez jednego z członków zarządu, ale ze względów formalnych – pozostali powinni udzielić mu stosownego pełnomocnictwa.
 4. potwierdza prawdziwości danych oraz świadomości zagrożenia karnego za przedstawienie fałszywych informacji – tego rodzaju działanie może zostać uznane za przestępstwo z art. 297 kodeksu karnego, które jest zagrożone karą do 5 lat więzienia
 5. należy jeszcze złożyć oświadczenie czy prowadzi się działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych albo rybołówstwie (te dziedziny produkcji mogę być potraktowane odmiennie).

Wysokość subwencji:

Na podstawie podanych danych system wyliczy maksymalną subwencję, o jaką może ubiegać się przedsiębiorca. Przedsiębiorca musi jeszcze określić o subwencję w jakiej wysokości wnioskuje. Ponadto należy podać orientacyjne dane odnośnie tego, ile miejsc pracy pozwoli to ocalić oraz jaką część strat pokryje. Te dwie wartości również mogą mieć wpływ na wysokość udzielonej dotacji. 

Następnie wniosek należy wysłać i czekać na decyzję, która zostanie zakomunikowana za pośrednictwem banku. Wniosek może zostać uwzględniony w całości, części lub odrzucony. Wnioskodawca będzie mógł się odwołać od niesatysfakcjonującej go decyzji – również za pośrednictwem banku.

Autor: Adwokat Krzysztof Czyżewski

1 2