Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników tymczasowych – jak się ustrzec przed grzywną?

Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców  zatrudniających pracowników tymczasowych – jak się ustrzec przed grzywną? Pracodawca użytkownik,  a więc ten, na rzecz którego praca jest świadczona, będzie w świetle nowych  przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ponosić odpowiedzialność za działania pracownika tymczasowego, a więc de facto za pracownika zatrudnionego przez agencję zatrudnienia. Mówiąc inaczej, firma będzie odpowiadać za […]

Przełom w wydawaniu A1?

W niedawnym wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Rosjanina D. Balandina i Ukraińca I. Łukaszenki Trybuna Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że dla wydania zaświadczeń A1 nie liczy się to, jak długo dana osoba przebywa w Polsce ani czy tu znajduje się jej centrum (ośrodek) interesów życiowych (sygn. akt C 477/17). To […]

Zmiany w niemieckiej polityce migracyjnej – powód do obaw dla polskich przedsiębiorców?

Dla obywateli państw UE rynki wewnętrzne od dawna stoją otworem. To jednak dla naszych zachodnich sąsiadów okazało się być wciąż za mało. Niemiecka gospodarka od dłuższego czasu uskarża się na brak rąk do pracy. Według danych DIHK (Niemieckiej Izby Handlowo – Przemysłowej) w ubiegłym roku zanotowano około 1,6 mln wakatów. Problem stał się na tyle […]

Regulacje krajowe – Szwecja

Zgodnie z obowiązującymi w Szwecji przepisami pracownik delegowany podlega następującym przepisom dotyczącym pracy na terytorium Szwecji: maksymalny wymiar czasu pracy – 40 godzin na tydzień nadgodziny – maksumalnie 48/50 godzin na tydzień, 200 godzin rocznie Szwecja nie posiada ustawy określającej płacę minimalną. Państwo nie sprawuje również kontroli nad przestrzeganiem warunków płacy. W Szwecji o minimalnej płacy rozstrzygają […]

[część III] Zasady podlegania systemom ubezpieczeń społecznych

W dyrektywie wdrożeniowej przypisano niezwykle istotną funkcję posiadaniu przez pracownika zaświadczenia o podleganiu systemowi ubezpieczeń społecznych właściwemu dla kraju macierzystego. W przeciwnym razie funkcjonuje domniemanie, że pracownik nie został delegowany, lecz wykonuje pracę w kraju docelowym, a w związku z tym podlega nie tylko jego ustawodawstwu w zakresie prawa pracy, ale również systemowi ubezpieczeń społecznych oraz prawu podatkowemu. Jest to o […]