Bezzwrotny grant na kapitał obrotowy z WARP dla mikro i małych firm!

Przedsiębiorco!

Prowadzisz w Wielkopolsce jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę zatrudniającą do maksymalnie 49 osób? Twoje obroty spadły w porównaniu do poprzedniego miesiąca (począwszy od marca) o co najmniej 30% lub zarobiłeś 30% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19?

Jeśli tak, to znaczy, że kwalifikujesz się i możesz otrzymać grant na kapitał obrotowy z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości!

Składanie wniosków rozpoczyna się 16 sierpnia. Do rozdysponowania jest aż 100 milionów złotych! W ramach grantu WARP pojedyncza firma uzyskać można kwotę w wysokości od 7 845,11 zł do 164 747,31 zł.

📩 Napisz do nas maila w zakładce Kontakt, a my wyślemy Ci check-listę, byś mógł/-a szybko sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania grantu!

SUBWENCJE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Od 29 kwietnia 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe, z których korzystać mogą małe i średnie firmy. Warto zwrócić uwagę na ten mechanizm tarczy antykryzysowej bo pod pewnymi warunkami uzyskana subwencja pozostanie w znacznej części bezzwrotna. Ponadto subwencje przyznawane są bez żadnych opłat i nie są oprocentowane
Subwencje są przeznaczone głównie pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieją wyłącznie niewielkie ograniczenia co do sposobu jej wykorzystania. Nie możesz przeznaczyć uzyskanych środków na przejęcie innego przedsiębiorcy. Nie możesz przeznaczyć ich także na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa W końcu nie możesz przeznaczyć więcej niż 25% uzyskanych środków na spłatę kredytów.

CZY KWALIFIKUJE SIĘ DO UZYSKANIA SUBWENCJI
Aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do tej formy pomocy, sprawdź naszą check listę SUBWENCJA_CHECK_LISTA_30_04_2020 do pobrania w tym miejscu. Po jej szybkim wypełnieniu będziesz wiedział, czy możesz ubiegać się o tę formę pomocy.

JAKĄ KWOTĘ SUBWENCJI MOGĘ UZYSKAĆ
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to znaczy zatrudniasz maksymalnie 9 osób, to wartość subwencji może wynieść maksymalnie 324.000 złotych. To w jakiej wielkości subwencję możesz uzyskać zależy od wielkości zatrudnienia oraz spadku przychodów ze sprzedaży. PFR zakłada, że zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72.000 – 96.000 zł dla jednej Mikrofirmy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora małych lub średnich firm, to wartość subwencji może wynieść maksymalnie 3.500.000 złotych. To w jakiej wielkości subwencję możesz uzyskać zależy od spadku przychodów ze sprzedaży oraz uzyskiwanego przez Twoją firmę średniego przychodu. Kwota subwencji, która stanowi 4% przy spadku sprzedaży pomiędzy 25-50%, 6% przy spadku sprzedaży pomiędzy 50-75%, lub 8% przy spadku sprzedaży powyżej 75%. PFR zakłada, że szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa z sektora MSP.

JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA UMORZENIA SUBWENCJI
Subwencja w ¾ może zostać umorzona, co oznacza że nie będziesz musiał jej nigdy zwracać. To powoduje, że ten rodzaj wsparcia jest bardzo korzystny i na pewno powinien zostać przez Ciebie przeanalizowany. Co istotne – powinieneś się spieszyć, bo PFR posiada ograniczony budżet na udzielenie subwencji!
Dla mikroprzedsiębiorców 25% subwencji będzie umarzana jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania subwencji. Ponadto dodatkowe 50% subwencji może zostać umorzone pod warunkiem utrzymania przez Ciebie zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od uzyskania subwencji. Jeśli przez 12 miesięcy po uzyskaniu subwencji utrzymasz takiesamo zatrudnienie lub wyższe, ostatecznie do zwrotu będziesz miał wyłącznie 25% subwencji. Dla przedsiębiorstw z sektora małych lub średnich firm, 25% subwencji będzie umarzana jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania subwencji. Dodatkowe 25% subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Kolejne 25% będzie mogło zostać umorzone w zależności od wykazanej przez Ciebie straty w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca po 1 lutego 2020 roku, w którym odnotował eś stratę w związku z pandemią COVID-19 lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja. Po spełnieniu tych warunków do zwrotu będziesz miał wyłącznie 25% subwencji. Poziom zatrudnienia będzie określany zawsze w stosunku końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Musisz też wiedzieć, że jeśli nie uda Ci się utrzymać takiego samego zatrudnienia, wielkość umorzonej subwencji zostanie Ci odpowiednio umniejszona. Jeśli natomiast Twoje zatrudnienie spadnie o ponad 50% umorzenie z tego tytułu w ogóle Ci nie będzie przysługiwało.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wniosek o przyznanie subwencji składa się za pomocą bankowości internetowej, a potem zawrzeć umowę z PFR, która określi warunki przyznania i zwrotu subwencji. Kancelaria CNO udziela wsparcia przedsiębiorcą zaintereosowanym pozyskanie dotacji. Zapraszamy do kontaktu: email: kancelaria@cno-legal.pl, telefon dyżurny 790 466 473 (dostępny także w dni wolne w godzinach od 9 do 20)

Jak to jest z przedawnieniem w sprawie frankowej?

Co oznacza przedawnienie?
Przedawnienie jest terminem po upływie którego osoba, której przysługuje roszczenie traci prawo do jego
skutecznego dochodzenia przez Sądem. Roszczenie strony uprawnionej wprawdzie nie wygasa, ale jego
dochodzenie jest właściwie niemożliwe. Niemniej w przypadku dobrowolnego zaspokojenia
przedawnianego roszczenia będzie ono ważne i skuteczne, ponieważ zobowiązanie, z którego wywodzi się
to roszczenie, istnieje nadal jako tak zwane zobowiązanie naturalne.

Jakie są terminy przedawnienia?
W sprawach frankowych znaczenie będą miały następujące terminy określone przepisami kodeksu cywilnego, które regulują zwrot świadczeń nienależnych (w przypadku unieważnienia umowy):

– 3-letni termin dla roszczeń Banku w stosunku do Kredytobiorcy
– 6-letni termin dla roszczeń Kredytobiorcy w stosunku do Banku

Niemniej należy pamiętać o nowelizacji, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, która określiła nowe terminy przedawnienia (co do zasady je skróciła). Wcześniej termin przedawnienia roszczeń Kredytobiorcy względem Banku wynosił lat 10. Przepisy przejściowe do nowelizacji określają, że kredytobiorcy jako konsumenci są w lepszej pozycji, bo mogą korzystać ze „starego” terminu przedawnienia, który wynosił 10 lat.
Powyższe – z zastrzeżeniem, które opisujemy poniżej – oznacza, że jeśli bank wypłacił kredytobiorcy pieniądze przed trzema laty, a tak jest w 100% przypadków spraw frankowych, to jego roszczenia są przedawnione. Kredytobiorca może natomiast żądać od banku zwrotu wszelkich wpłat, które dokonał w terminie ostatnich 10 lat. Sytuacja wymarzona dla kredytobiorców!

Jakie jest zastrzeżenie?
Niemniej powszechnie uznaje się, że takie rozwiązanie nie będzie stosowane w praktyce. Prowadziłoby ono bowiem do ogromnych strat banków i niesprawiedliwości stron. Tym samym najprawdopodobniej sądy będą sięgać po możliwość nieuwzględnienia przedawnienia, co umożliwiają zasady współżycia społecznego. Nie zmienia to jednak tego, że należy korzystać z przedawnienia i posługiwać się nim wsprawach frankowych – podejście do tematu może być bowiem różne w zależności od składu sędziowskiego czy indywidualnych okoliczności.

Czy wynajmując mieszkanie podlegasz pod RODO?

Czy w związku z zawarciem umowy najmu wynajmujący ma jakieś obowiązki wynikające z RODO? Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co miało miejsce w maju 2018 roku jest ciągle głośno o przetwarzaniu danych – szczególnie w kontekście niemałych kar. Stąd warto wiedzieć w jaki sposób wynajmujący powinien się zachować w związku z posiadaniem danych swoich najemców.

Najem prywatny:

Najem prywatny to taki rodzaj działalności, który nie przybiera formy działalności gospodarczej (nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły). Do takiej sytuacji w mojej ocenie RODO w ogóle nie będzie miało zastosowania gdyż zgodnie z motywem 18 RODO nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Za czysto osobistą formę działalności należy uznać bieżące zarządzanie majątkiem prywatnym, do którego zalicza się prowadzenie najmu prywatnego.

Należy mieć jednak na uwadze, że przy najmie problematyczne jest kto ma decydować o tym, czy w danej sytuacji mowa jest o najmie w ramach działalności gospodarczej, czy najmie prywatnym. Zasadniczo powinien być to sam najemca. Tymczasem praktyka organów podatkowych jest taka, że próbują one czasem narzucić działalność gospodarczą, w szczególności wynajmu kilku lub więcej nieruchomości i nie ma znaczenia czy wynajmujący ma zarejestrowaną działalność gospodarczą czy też nie.

Wobec tego typu przypadkach, gdy najem zostanie zakwalifikowany za wykonywany w ramach działalności gospodarczej – nie dość, że powstają problemy podatkowe, to automatycznie powstają problemy z przestrzeganiem RODO.

Wynajmujący są natomiast w patowej sytuacji. Gdy od początku (nawet profilaktycznie) uznają się za administratorów danych osobowych przy prowadzonym najmie prywatnym (i będą stosowali RODO), przyznają że ich działalność pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Strzał w kolano! Jeśli natomiast uznają że RODO ich nie obowiązuje, a organ podatkowy zdoła to skutecznie podważyć, wówczas automatycznie popada on w niezgodność z RODO.

Najem w ramach działalności gospodarczej:

Jeśli najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, wynajmujący będzie administratorem danych osobowych najemców i innych osób, których dane uzyska w związku z zawarciem umowy najmu.

Najważniejszym obowiązkiem wynikającym z RODO w tej sytuacji będzie konieczność przygotowania i przekazania tym osobom informacji o przetwarzaniu danych osobowych, czyli tzw. klauzuli RODO. Najwygodniej zawrzeć ją bezpośrednio w umowie lub jako załącznik do tej umowy. Jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych należy tutaj wskazać art. 6 ust 1 lit. b) RODO – a zatem dane osobowe będą przetwarzane przez wynajmującego, gdyż jest to konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Nie jest natomiast wykluczone, że w konkretnych sytuacjach także inne podstawy prawne przetwarzania będzie można zastosować.

Drugim istotnym obowiązkiem jest należyta ochrona danych osobowych. Wynajmujący powinien w związku z tym zabezpieczyć umowy przed niepowołanym dostępem innych osób, nie przekazywać danych innym podmiotom (gdy nie ma ku temu przesłanek), korzystać z danych tylko do celów związanych z zawartą umową, a po upływie okresu retencji dane usunąć (w tym wypadku określonego przepisami o przedawnieniu oraz przepisami podatkowymi).

To oczywiście wyłącznie podstawowe obowiązki wynikające z RODO, które są nałożone na profesjonalnych wynajmujących. Niemniej warto o nich pamiętać bo drogi najemcy i wynajmującego potrafią się często rozejść, a napisać na wynajmującego skargę do Prezesa UODO o nieprzestrzeganiu przepisów RODO jest bardzo łatwo (w ramach nieczystej gry stron).

 

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej dla fizjoterapeutów do pobrania

Mamy przyjemność udostępnić Państwu darmowy wzór klauzuli informacyjnej do użycia w Państwa firmie. Zapraszamy do pobierania pliku, który znajdziecie Państwo poniżej.

 

 

Pobierz darmową klauzulę informacyjną.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie kompleksowego wdrożenia RODO w Państwa firmie. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiocie ochrony danych osobowych, z powodzeniem dokonaliśmy licznych wdrożeń.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub wizyty w naszej kancelarii w Poznaniu.

1 2 3 5